Sopocki ubezpieczyciel zaprezentował nowe warunki ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego i spedytora oraz mienia w transporcie (cargo). To odpowiedź na rynkowe zmiany i rosnące potrzeby klientów. Nowa oferta obejmuje też innowacje w casco taboru kolejowego.

Eksperci ERGO Hestii zaanonsowali swoją nową ofertę podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji „Branża TSL w świetle ubezpieczeń – wyzwania i zagrożenia”. Wzięło w niej udział kilkaset pośredników z całego kraju.

Anna Majewska, dyrektorka zarządzająca ds. ubezpieczeń korporacyjnych / Materiały prasowe

Otwieramy sezon nowości produktowych w ERGO Hestii. Zaczynamy od ryzyk transportowych, a już wkrótce przedstawimy nasze innowacje w ryzykach budowlano-montażowych – powiedziała na wstępie Anna Majewska, dyrektorka zarządzająca ds. ubezpieczeń korporacyjnych

Przedstawicielka ubezpieczyciela doceniła m.in. umiejętności underwriterów ERGO Hestii, podejmujących ocenę ryzyka na bazie doskonałej znajomości rynku. Podkreśliła też partnerski stosunek firmy do pośredników i wartość codziennego dialogu.

Dzisiejszy rynek jest bardzo ciekawy, tym bardziej warto dyskutować na gorące tematy: w którą stronę zmierza, jak konstruować techniczne wyceny i jak powinna wyglądać składka w wycenach komunikacyjnych – powiedziała Anna Majewska.

Najważniejsze zmiany

Ubezpieczyciel wprowadził nowe warunki ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego i spedytora oraz mienia w transporcie (cargo). Sopocka spółka zdecydowała się na praktyczny wariant 3 w 1, czyli połączenie OC przewoźnika międzynarodowego, OC przewoźnika krajowego oraz OC spedytora w jeden produkt. Firma znacząco rozszerzyła też podstawowy zakres ubezpieczenia.

Nowe warunki cargo umożliwiają zawarcie umowy ubezpieczenia w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i pełnym. To pozwala łatwo dopasować ofertę do potrzeb klienta i profilu jego działalności. Na podstawie nowych OWU będzie można ubezpieczyć wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy, lotniczy, morski i kombinowany.

Nowe warunki wprowadziliśmy w odpowiedzi na potrzeby rynku i oczekiwania naszych klientów – podkreśliła Patrycja Reglińska, zastępczyni dyrektora biura ubezpieczeń korporacyjnych, odpowiedzialna w ERGO Hestii za ubezpieczenia transportowe i osobowe. – Dzięki temu do podstawowego zakresu trafiły klauzule, które dotąd trzeba było dodatkowo włączać. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej naprawdę konkurencyjnej oferty na Portalu Wiedzy Korporacyjnej.

Zmiany w przedstawionych podczas konferencji OWU Casco taboru kolejowego objęły m.in. nową, rozszerzoną definicję przedmiotu ubezpieczenia – obecnie to tabor będący własnością ubezpieczającego (lub w jego użytkowaniu) podczas:

• poruszania się po torach,

• stacjonowania w lokomotywowniach i wagonowniach,

• stacjonowania na torach bocznych i w zakładach naprawczych,

• oraz wykonywania napraw i remontów.

Casco Taboru ERGO Hestii obejmuje tabor kolejowy, specjalny oraz tramwajowy. Jak podkreśliła Patrycja Reglińska, w Polsce tramwaje jeżdżą w 11 województwach i 32 miastach w ramach 16 sieci tramwajowych. ERGO Hestia ubezpiecza aż 64 proc. z nich (stan na koniec 2023 r.).

Ofertę ERGO Hestii wyróżnia:

• brak konsumpcji sumy ubezpieczenia,

• dwa możliwe warianty ubezpieczenia: w zakresie podstawowym i pełnym,

• korzystne postanowienia dotyczące franszyzy redukcyjnej (nie obowiązuje w przypadku szkody całkowitej i nie stosuje się jej na każdą jednostkę taboru oddzielnie,

• tylko jednokrotne potrącenie franszyzy w przypadku serii szkód spowodowanych pojedynczym zdarzeniem losowym (są one traktowane jako jeden wypadek), mimo że franszyza ma zastosowanie do każdego wypadku ubezpieczeniowego,

Casco kolejowe ERGO Hestii wyróżnia też indywidualne podejście do klienta i możliwość ubezpieczenia: ryzyka awarii, utraty czynszu dzierżawnego, najmu taboru zastępczego oraz, co jest najbardziej korzystną zmianą, ubezpieczenie w formule all risk.

Nowości w OC

Nowości w zakresie OC spedytora drogowego i przewoźnika przedstawiła Magdalena Szczęśniak, zajmująca się underwritingiem ubezpieczeń transportowych.

Kluczową zmianą w OWU jest połączenie trzech ryzyk w jeden produkt. W Sekcji I znalazło się OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym oraz międzynarodowym, w granicach politycznych Europy (z wyłączeniem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Turcji), również w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec – zgodnie z przepisami prawa niemieckiego. W Sekcji II znalazło się z kolei OC spedytora – mówi Magdalena Szczęśniak.

Kolejną innowacją jest zredukowanie klauzul asortymentowych. Obecnie jest ich pięć – to klauzule:

• A – OCPD za przewóz towarów z kontrolowaną temperaturą przewozu,

• B – OCPD za przewóz leków,

• C – OCPD za przewóz przesyłek towarowych pojazdami nienormatywnymi,

• D – OCPD za przewóz nowych pojazdów samochodowych, maszyn budowlanych i rolniczych,

• oraz E – OCPD za przewóz używanych pojazdów samochodowych, maszyn budowlanych i rolniczych.

Co ważne, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje też towary używane.

Część zredukowanych klauzul asortymentowych trafiła do zakresu podstawowego. Do tej grupy zaliczyć można: przewóz ADR-ów (z wyłączeniem kl. I i VII), sprzętu AGD, Audio, Hi-Fi, RTV, komputerów, alkoholu, wyrobów tytoniowych, kosmetyków opon i części samochodowych. Z kolei klauzule zakresowe objęły: szkody w kontenerach, paletach, platformach, gitterboxach, czynności załadunkowe, rozładunkowe oraz zabezpieczania towaru.

Zmianie uległ też zakres kosztów dodatkowych – w granicach sumy gwarancyjnej znalazły się:

• niezbędne koszty koniecznych działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów

• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców,

• koszty sądowej i pozasądowej obrony ubezpieczonego, w tym koszty mediacji i postępowania mediacyjnego,

• koszty uprzątnięcia bezużytecznej przesyłki towarowej lub jej pozostałości z miejsca zdarzenia oraz podniesienia i wyciągnięcia środka transportu.

Nowością są też „wyjęte” ponad sumę gwarancyjną koszty utylizacji pozostałości przesyłki towarowej po szkodzie (w tym koszty transportu do miejsca utylizacji). Limit na koszty to 25 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Co ważne, w przypadku OC spedytora nie ma zamkniętego katalogu czynności spedycyjnych. Nowością są klauzule umowne dotyczące OC przewoźnika umownego (Klazule F G H I).

Oferta Cargo

Zmiany w ubezpieczeniach Cargo omawiała Iwona Kamecka, underwriterka z ERGO Hestii. Sekcja I, zawierająca Cargo krajowe, obejmuje teraz poszerzony i uaktualniony zakres ubezpieczenia w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym śródlądowym i lotniczym. Sekcja II to Cargo międzynarodowe z wyłączeniem transportu morskiego, który ze względu na swoją specyfikę został wydzielony do Sekcji III.

Każdą z sekcji podzielono na trzy zakresy ubezpieczenia.

W przypadku transportu krajowego jest to zakres: podstawowy, rozszerzony (o ryzyka kradzieżowe) i pełny (all risk).

W przypadku transportu międzynarodowego wyróżniamy zakres:

• podstawowy – Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C) 1/1/09,

• rozszerzony – Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C) 1/1/09 plus kradzież, rabunek, wandalizm, uderzenie pioruna, huragan, powódź, opady atmosferyczne, osunięcie się ziemi, lawina i trzęsienie ziemi,

• pełny – w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym i morskim są to Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/09, a w transporcie lotniczym Instytutowe Klauzule Ładunkowe Lotnicze (z wyłączeniem przesyłek pocztowych).

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie:

• w stosunku do którego ubezpieczony ponosi ryzyko transportowe w chwili wystąpienia zdarzenia szkodowego,

• jeśli ubezpieczony ma obowiązek jego ubezpieczenia na rzecz kontrahenta handlowego (wraz z przejściem ryzyka z ubezpieczonego na jego kontrahenta umowa ubezpieczenia staje się tzw. umową na cudzy rachunek).

Ochrona ubezpieczeniowa trwa podczas czynności załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych – obejmuje szkody powstałe w mieniu podczas jego przejściowego składowania lub magazynowania. Mienie ubezpieczone na czas transportu może zostać objęte ochroną podczas:

• ekspozycji na wystawach i targach,

• składowania bezpośrednio przed oraz po wystawach i targach (klauzula dodatkowa).

Po zmianie w granicach sumy ubezpieczenia znalazły się też niezbędne koszty koniecznych działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Obejmują one koszty:

• przeładunku,

• czasowego składowania mienia po zaistnieniu szkody,

• wynagrodzenia rzeczoznawców.

• ponad sumę – koszty uprzątnięcia pozostałości mienia z jezdni lub mienia, w którym nastąpiło zdarzenie, oraz utylizacji pozostałości mienia po szkodzie (w tym koszty transportu do miejsca utylizacji).

Duże zainteresowanie podczas konferencji wzbudziły dwie prelekcje. Bartłomiej Adamski, Marcin Skóra i Jarosław Nieć z firmy EMES i Partnerzy mówili o zapobieganiu wyłudzeniom w szkodach transportowych, a Adam Opatowicz opowiadał o niuansach oraz wartości pracy rzeczoznawcy w kontekście ubezpieczenia cargo.

JPO