Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów w przejazdach zamawianych przez aplikację, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Rząd chce podnieść bezpieczeństwo pasażerów, którzy korzystają m.in. z przewozu, zamawianego przez aplikację. Zniesiona zostanie ponadto opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych" – podano w komunikacie.

Proponowane rozwiązania:

- Zniesienie opłaty ewidencyjnej m.in. za:

  • rejestrację pojazdu,
  • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic,
  • przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie;

- Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych (weryfikacja tożsamości osoby oraz jej uprawnień do kierowania pojazdem) poprzez:

  • weryfikację kierowców, wykonujących przewozy przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu - w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności,
  • weryfikację dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności z wykorzystaniem e-usługi,
  • weryfikację, po rozpoczęciu współpracy z kierowcą, czy przewóz faktycznie realizuje osoba, której ten przewóz zlecono;

- Przyznanie pracodawcom prawa do przetwarzania informacji dotyczącej osób wykonujących przewóz przez 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył współpracę z danym przedsiębiorcą;

- Zaostrzenie kar dla przedsiębiorców, pośredniczących w przewozach, oraz dla osób wykonujących przewóz za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)