Senat wprowadził do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym poprawki, które zakładają m.in. skrócenie z dziesięciu do pięciu lat stażu pracy dla kandydatów ubiegających się o stanowisko instruktora jazdy i uwzględnienie w tym stażu doświadczenia z zakresu kursów międzynarodowych. Nowelę wraz z kilkunastoma poprawkami przyjęło 100 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Najistotniejsze z poprawek dotyczą stażu pracy, wymaganego przy ubieganiu się o funkcję instruktora jazdy oraz umożliwienie przedstawienia dokumentów, potwierdzających odbyte szkolenie.

Przyjęta poprawka zakłada, że kierowca będzie mógł przedstawić w ciągu 30 dni dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie, jeśli wojewoda lub nadzór pedagogiczny zostali poinformowani, że być może doszło do nieprawidłowości podczas szkolenia. Inna z kolei skraca z 10 do 5 lat okres doświadczenia zawodowego kierowcy dla kandydatów na instruktorów prawa jazdy kategorii C, C+E, D. Doprecyzowuje także, że do tego okresu będzie wliczany czas, kiedy kierowca wykonywał kursy międzynarodowe.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadza przepisy umożliwiające prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wprowadzające nowy dokument - kartę kwalifikacji kierowcy.

Zgodnie z nowelą, kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning). Dodatkowo, ośrodki te będą zobowiązane do przeprowadzania metodą tradycyjną zajęć nieobjętych e-learningiem. Aby prowadzić zajęcia dla kierowców w tej formie ośrodek szkolenia w transporcie drogowym będzie musiał istnieć i działać co najmniej od 3 lat.

Ustanowiony zostanie nowy dokument - będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydawane osobom, które nie mogą otrzymać prawa jazdy, gdyż nie spełniają warunku zamieszkują na terytorium Polski.

Ponadto, uproszczono i zwiększono przejrzystość zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego - m.in. przeniesiono przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych od wojewodów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Niektórych kierowców zwolniono z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.