Kierowca, który prowadzi pojazd ciężarowy z zainstalowanym tachografem musi posiadać do niego ważną kartę kierowcy. Karta kierowcy, to karta chipowa, ścisłego zarachowania. Służy do zapisu aktywności tachografów – czasu pracy, odpoczynku i jazdy kierowcy.

Przepisy nie przewidują posiadania dwóch kart przez jednego kierowcę. Kierowcy, któremu z jakiegoś powodu nie wydano karty, nie wolno wykonywać przewozów pojazdami z tachografem.

Po 1 maja 2006 r. wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy ciężarowe powinny być wyposażone w takie urządzenie.

Kartę kierowcy wydaje się na wniosek samego kierowcy

Wniosek o kartę kierowcy powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz miejsce i adres zamieszkania,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • wzór podpisu,
 • numer PESEL,
 • a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument,
 • dane dotyczące prawa jazdy,
 • opcjonalnie adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
 • opcjonalnie numer rachunku bankowego,
 • powód ubiegania się o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty,
 • pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń
 • datę sporządzenia wniosku oraz własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

Do wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty dołącza się:

 • aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek kierowcy,
 • kopię prawa jazdy, jeżeli dokument ten był wydany w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska,
 • oświadczenie kierowcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że posiada ważne prawo jazdy, w przypadku, w którym nie ma obowiązku dołączania kopii prawa jazdy.

Wnioski o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart wraz z załącznikami są składane w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kto wydaje kartę

Wydającym karty kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty oraz za wydanie, przedłużenie lub wymianę karty pobiera opłaty.

Koszt opłaty za kartę kierowcy to 172,20 zł. Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW.

Do wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie karty.

PWPW sprawdza prawdziwość danych zawartych we wniosku korzystając z:

 • Tachonetu,
 • Europejskiej Sieci Praw Jazdy,
 • centralnej ewidencji kierowców,

W przypadku braku możliwości sprawdzenia prawdziwości danych zawartych we wniosku w zakresie prawa jazdy, może zwrócić się o ich potwierdzenie do właściwego organu, który to prawo jazdy wydał.

Właściwy organ potwierdza niezwłocznie prawdziwość danych zawartych we wniosku, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

Po pozytywnej weryfikacji danych PWPW wydaje kartę na okres 5 lat

Wydanie, przedłużenie lub wymiana karty jest czynnością materialno-techniczną, która nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeks postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski związane z wydaniem karty rozpatruje minister właściwy do spraw transportu.

Ważne. Karta stanowi własność PWPW. Kierowca jest tylko jej posiadaczem.

Podmiot wydający karty wzywa osobę której wydano kartę, do jej zwrotu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli z przeprowadzonego postępowania administracyjnego lub karnego wynika, że karta została wydana na podstawie fałszywych informacji lub dokumentów. W przypadku gdy taka osoba nie zwróci jej w wyznaczonym terminie, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz.U. 2018 poz. 1480)