Gabinet Beaty Szydło chce przeznaczyć więcej pieniędzy na naprawę dróg, na których przytrafia się najwięcej wypadków. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaproponowało wprowadzenie kilku nowych kryteriów, które będą uwzględniać wojewodowie, oceniając złożone przez samorządowców projekty. Wprowadzi m.in. kryterium zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku na obszarach o ich najwyższym poziomie. Argumentuje, że z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, iż w 2016 r. wydarzyło się ich więcej niż w 2015 r. – Istnieje zatem potrzeba wspierania zadań na obszarach JST, gdzie zaobserwowano ryzyko zagrożeń wypadkami: bardzo duże, duże i średnie – uzasadnia resort.
MIiB proponuje też nowe kryterium dochodowe. Nie będą w nim uwzględnione dotacje oraz subwencja ogólna z budżetu państwa, a jedynie dochody własne wnioskującego o pieniądze na remont jezdni samorządu. Jeżeli będą one wyższe niż średni dochód w województwie, przedstawiony projekt nie uzyska dodatkowych punktów – zapewnią je dochody niższe.
– Sama idea, zgodnie z którą należy wspierać najbardziej potrzebujących, jest słuszna. Ale jej realizacja pozostawia wiele do życzenia – komentuje Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. – O ile w przypadku gmin kryterium dochodów własnych można jeszcze uznać za właściwe, o tyle w przypadku powiatów jest ono chybione. Po pierwsze, dochody własne powiatów są na niskim poziomie. Po drugie, nie zawsze te jednostki, które osiągają wyższe dochody własne, są bogatsze – zwraca uwagę.
Zauważa też, że kolejny raz wprowadza się janosikowe – bogatsze samorządy stracą, zyskają biedniejsze.
MIiB rezygnuje natomiast z kryterium współfinansowania zadań z innymi samorządami. Zdaniem resortu nie spełnia ono określonej roli i nie jest istotne z punktu widzenia celów programu.
Nowe zasady oceny wniosków mają wejść w życie już dzień po ogłoszeniu nowelizacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
– Nabór wniosków do programu zaplanowany został w dniach 1–15 września, zatem istnieje potrzeba możliwie najszybszego wejścia w życie rozporządzenia – uzasadnił resort.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji publicznych