Za jaki okres wstecz organy kontrolujące mogą nałożyć na przedsiębiorcę karę za nieprawidłowości w przewozie towarów wrażliwych?
Od 18 kwietnia przedsiębiorcy, którzy planują drogowy przewóz wrażliwych towarów (np. paliw silnikowych, olejów smarowych, rozcieńczalników), będą musieli się zmierzyć z nowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708; dalej: u.s.m.d.p.t.). Za ich niewypełnienie grożą sankcje.
Kwestia, o którą pyta czytelnik, jest uregulowana w art. 28 u.s.m.d.p.t. Wynika z niego, że kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie nie mogą być nałożone, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęło pięć lat.
Czy w razie zatrzymania środka transportu wraz z towarem z powodu braku wymaganego zgłoszenia na przewóz może zostać nałożony obowiązek konwoju?
Tak. Zgodnie z u.s.m.d.p.t. od 18 kwietnia takie uprawnienie będzie przysługiwać naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Będzie on mógł zarządzić konwój towarów, gdy:

niemożliwe jest nałożenie zamknięć urzędowych, a zachowanie tożsamości towaru jest niezbędne do przestrzegania warunków procedury celnej, procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar może zostać usunięty spod dozoru celnego; istnieje uzasadnione podejrzenie, że towary nie zostaną dostarczone do urzędu celno-skarbowego albo miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS); kwota należności publiczno-prawnych mogących powstać w związku z przewozem towarów podlegających kontroli jest wyższa niż kwota zabezpieczenia; przewożone są towary, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem.

Ponadto w myśl nowelizowanych ustawą o systemie monitorowania przewozu towarów przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. o KAS (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) decyzja o zarządzeniu konwoju będzie doręczana kierującemu pojazdem i będzie podlegać natychmiastowemu wykonaniu. Koszty konwoju poniosą solidarnie przewoźnik i nadawca.