W nawiązaniu do wyroku NSA z 8 maja 2014 r., uchylającego decyzję Prezesa UKE z dnia 23 września 2011r. dotyczącą częściowego unieważnienia przetargu na częstotliwości z pasma 1800 MHz, Urząd Komunikacji Elektronicznej, informuje, iż decyzje rezerwacyjne Prezesa UKE pozostają w mocy, a operatorzy mogą nadal świadczyć usługi przy wykorzystaniu tych częstotliwości.

Decyzje co do powtórzenia przetargu zostaną podjęte przez Urząd po szczegółowym przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA, wskazań Sądu co do dalszego postępowania oraz analizie stanu prawnego.

Tytułem wyjaśnienia należy wskazać okoliczności podejmowania zaskarżonej w niniejszym postępowaniu decyzji:

2 października 2007 r. Prezes UKE ogłosił wyniki Przetargu, w wyniku którego CenterNet i Mobyland (dziś grupa Midas), uzyskały pasmo 1800 MHz. Wyniki przetargu oprotestował T-Mobile wówczas Polska Telefonia Cyfrowa, zarzucając niesłuszne pominięcie jego oferty;
Decyzją z dnia 23 września 2011 r. ówczesna Prezes UKE, P. Anna Streżyńska, częściowo unieważniła przetarg, dopuszczając do analiz ofertę T-Mobile, w wyniku czego wynik przetargu nie zmienił się;
NSA w wyroku z dnia 8 maja 2014 r.wskazał, iż art. 118d ustawy Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu obowiązującym w momencie wydania skarżonej w niniejszym postępowaniu decyzji o częściowym unieważnieniu przetargu nie dawał podstaw do takiego działania. Sąd zaznaczył, iż przetarg należy postrzegać jako całość.