4 kwietnia 2014 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił rozpoczęcie konsultacji aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 GHz. Ogłoszenie drugiej tury konsultacji wynika z faktu, że, po zapoznaniu się ze stanowiskami przekazanymi po pierwszej rundzie konsultacji, Prezes UKE, w dialogu z rynkiem, zdecydował o wprowadzeniu niektórych postulowanych zmian. Wprowadzenie tych zmian w myśl prawa wymaga ponownego skonsultowania dokumentacji aukcyjnej.

Generalną intencją wprowadzonych zmian jest takie stworzenie ram aukcji, aby kształt rynku sprzyjał i skłaniał operatorów do współpracy z wykorzystaniem uzyskanych w aukcji częstotliwości. Współpraca taka nie może jednak doprowadzić do zaburzenia konkurencji na rynku i musi odbywać się w określonych warunkach regulacyjnych.

Jako Prezes UKE stoję na stanowisku, iż optymalnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie częstotliwości będących przedmiotem aukcji na zasadzie współkorzystania. Ponieważ zarówno w oficjalnych stanowiskach przekazanych przez zainteresowane podmioty, jak i głosach rynku, element współdzielenia częstotliwości był traktowany jako kluczowy dla tej aukcji, zdecydowałam się zmodyfikować zapisy aukcyjne w tym kierunku, zgodnie z postulatami rynku – wyjaśnia Magdalena Gaj, Prezes UKE.

Tego typu podejście sygnalizowane było już w Stanowisku Prezesa UKE z 30 grudnia 2013, które stwierdzało, że: Jako organ, którego zadaniem jest, między innymi, prowadzenie polityki regulacyjnej, mającej na celu w szczególności wspieranie konkurencji w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:

zapewnienie wszystkim użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,
efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,
wspieranie efektywnego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją


stoi na stanowisku, iż optymalnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie częstotliwości będących przedmiotem aukcji na zasadzie współkorzystania.


Tak więc to Prezes UKE, jako pierwsza, publicznie, w grudniu 2013 roku zwróciła uwagę na korzyść dla konsumenta i rynku ze współpracy międzyoperatorskiej, a w szczególności z optymalizacji zasobów przez ich współwykorzystanie, czego najlepszym przykładem o najwyższej ekonomice jest wspólne wykorzystanie zasobów częstotliwości, czy budowa wspólnej sieci.

Kwestia współdzielenia częstotliwości przez operatorów zajmuje także istotne miejsce w polityce Komisji Europejskiej, która podkreśla, że otoczenie regulacyjne w tym aspekcie jest niezwykle istotne.

Prezes UKE podkreśliła: Jako regulator rynku stoję na stanowisku, iż współdzielenie częstotliwości nie może doprowadzić do monopolizacji rynku przez podmioty współdzielące częstotliwości, a w konsekwencji do zaburzenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

W opinii Prezesa UKE okoliczność ta jest niezwykle istotna, z uwagi na fakt, że nierównowaga konkurencyjna może skutkować powstaniem kolejnego negatywnego zjawiska na rynku telekomunikacyjnym, jakim jest ograniczenie ofert detalicznych dostępnych dla konsumenta, zarówno pod względem ich liczby, różnorodności, jakości oraz ceny.

Stąd też jedną ze zmian w dokumentacji aukcyjnej jest przeniesienie zapisu o ograniczeniu możliwości współwykorzystywania częstotliwości do maksymalnie 30 MHz, do miejsc we wzorze oferty, gdzie opisane są zobowiązania uczestników aukcji dotyczące rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz. Tym samym, ograniczenie możliwości współwykorzystywania częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej zostanie zawarte w decyzjach rezerwacyjnych dla podmiotów, które te częstotliwości pozyskają w aukcji.

Druga istotna zmiana, to zmiana zapisów dotyczących spectrum cap w paśmie 800 MHz poprzez usunięcie zapisów odnoszących się do posiadanych już zakresów częstotliwości z pasma 900 MHz oraz częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej.

Prezes UKE stoi bowiem na stanowisku, że wcześniejsza zmiana w warunkach aukcji, skutkująca zapisaniem w decyzjach rezerwacyjnych ograniczenia możliwości współwykorzystywania częstotliwości do 30 MHz, będzie wystarczającą gwarancją utrzymania równowagi konkurencyjnej pomiędzy podmiotami, które posiadają obecnie zasoby w zakresie 900 MHz i potencjalnie pozyskają częstotliwości w zakresie 800 MHz.

Jednocześnie, zniesienie tego ograniczenia otwiera więcej możliwości technicznych dla najbardziej efektywnego wykorzystania pasma w zakresach o zbliżonych właściwościach, a co za tym idzie, zapewnienia jeszcze większej efektywności budowy dostępu do usług szybkiej transmisji danych w mniej zurbanizowanych obszarach kraju. Należy również zaznaczyć, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej posiada narzędzia regulacyjne, które pozwolą, już po dokonaniu rezerwacji częstotliwości i rozpoczęciu wykorzystywania częstotliwości objętych aukcją, zagwarantować realizację celów, jakie są stawiane przed regulatorem pod kątem kształtowania prawidłowego rozwoju rynku i zapewnienia właściwego środowiska funkcjonowania, zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i konsumentów.

Źródło: UKE