W środę na trzydniowym posiedzeniu zbiera się Senat, który zajmie się m.in. zmianami w Prawie telekomunikacyjnym. Celem noweli jest lepsza ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi m.in. z sms-ami premium.

Jednym z celów przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i wyposażenie regulatora rynku - prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w dodatkowe, skuteczne narzędzia.

Zmiany mają m.in. zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi m.in. z usługami tzw. Premium Rate czyli drogimi, dodatkowo płatnymi sms-ami. Nowela wprowadza tu dodatkowe progi kwotowe i możliwość całkowitej blokady tego rodzaju usług.

Nowela usprawnia też system powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze takich jak huragan czy powódź.

W porządku obrad Senatu jest także nowela ustawy o usługach płatniczych, która ma umożliwić skuteczne odzyskiwanie kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych, których to kwot zlecającym przelew nie udało się odzyskać w wyniku działań podejmowanych przez ich bank lub SKOK.

Ustawa rozszerza katalog usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej oraz usługę dostępu do informacji o rachunku, modyfikuje zasady odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję, wprowadza tzw. Małą Instytucję Płatniczą, nakłada na operatorów bankowych nowe obowiązki z zakresu zapewnienia przejrzystości oraz zwiększa prawa konsumentów podczas wysyłania przelewów i przekazów pieniężnych poza Unią Europejską.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych koleją. Chodzi m.in. o paliwa silnikowe i ich pochodne, oleje smarowe, czy alkohol etylowy, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Izba zajmie się również nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; rozszerza ona katalog pism, które nie będą podlegać opłacie.

Zgodnie z nowelą opłata od pozwu ma nie być pobierana od kombatantów, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdy sprawa dotyczy ochrony wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, narodu polskiego lub patriotycznych zmagań narodu polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem.

Senat rozpatrzy też nowelę ustawy o Służbie Więziennej; przewiduje ona zmianę systemu naboru szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej oraz utworzenie uczelni Służby Więziennej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa.

W porządku obrad jest też nowela ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Według noweli w transporcie kolejowym zawieranie umów w trybie bezprzetargowym możliwe będzie na dotychczasowych zasadach do 24 grudnia 2023 r. Po tej dacie bezpośrednie udzielanie zamówień możliwe będzie tylko w przypadkach wymienionych w ustawie.

Nowelizacja zobowiązuje organizatora publicznego transportu zbiorowego do udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych do przygotowania oferty, w tym informacji dotyczących specyfikacji infrastruktury.

W porządku obrad Senatu znalazła się też nowela ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają usprawnić budowę tuneli kolejowych i poprawić opiekę nad zabytkami kolejnictwa.

Senatorowie mają zająć się także nowelą ustawy o radiofonii i telewizji, która zwiększa dostępności programów telewizyjnych dla osób niedowidzących i niedosłyszących. Projekt noweli przygotował Senat.

Ponadto, na posiedzeniu zaplanowane jest drugie czytanie projektu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o ruchu drogowym, którego celem jest przywrócenie wszystkim weteranom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na jej stopień, uprawnień do karty parkingowej.