Termin przedawnienia roszczeń dostawcy usług o zapłatę opłaty abonamentowej oraz za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynosi 3 lata. Jak informuje Federacja Konsumentów mogą jednak pojawić się pewne problemy związane tą procedurą.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem terminu płatności faktury za dany miesiąc. Podobnie, roszczenie o zapłatę proporcjonalnego zwrotu ulgi udzielonej abonentowi przedawnia się z upływem 3 lat. Ale…

- Przedawnienie roszczeń wynikających w umów telekomunikacyjnych na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego wynosi 3 lata. Operatorzy często nie kierują spraw do sądu ze względu na fakt, że strona, która coś twierdzi musi to udowodnić – art. 6 KC. Wierzytelności sprzedawane są firmą windykacyjnym. Te przez wiele miesięcy przysyłają wezwania do zapłaty, a gdy jest za późno by móc dochodzić roszczeń przed sądem, gdyż konsumenci mają świadomość istnienia instytucji „przedawnienia”, wpisują ich do Krajowego Rejestru Dłużników. W ten sposób przerzucają na konsumenta obowiązek kierowania sprawy do sądu z powództwem o ustalenie nieistnienia zobowiązania – zauważa na postawie skarg składanych do FK Agnieszka Popławska, prawnik Federacji Konsumentów.

W przypadku kar umownych, których zapłaty może żądać konsument wobec dostawcy usług, termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat. Natomiast roszczenie z tytułu nienależycie wykonanego montażu lub instalacji przedawniają się z upływem 2 lat. Po upływie wyżej wskazanych terminów można uchylić się od spełnienia żądań drugiej strony umowy ze względu na ich przedawnienie. Zatem w sytuacji, gdy przeciwko abonentowi zostało skierowane wezwanie do zapłaty przedawnionej należności, może on uchylić się od jej uiszczenia, podnosząc zarzut przedawnienia.

Należy zwrócić uwagę, że wierzyciel pomimo upływu terminu przedawnienia może skierować sprawę do sądu. Wówczas należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ sąd z własnej inicjatywy nie ma prawa oddalić roszczenia z uwagi na jego przedawnienie. Zarzut przedawnienia powinna zgłosić strona, od której wymaga się spłaty przeterminowanej należności.