Prezydent podpisał ustawę stawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych, która nowelizuje kilkanaście innych ustaw, w tym Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego i innych, podała Kancelaria Prezydenta.

"W ustawie Kodeks postępowania administracyjnego ustawa przewiduje nadanie waloru ostateczności decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony. Zmiana ta spowoduje, iż strona - otrzymując decyzję zgodną ze swoim żądaniem - nie będzie zmuszona oczekiwać na upływ terminu do wniesienia odwołania, aby decyzja ta stała się ostateczną, ani też podejmować dodatkowych czynności polegających na skutecznym złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania" - czytamy w komunikacie.

Ustawa wprowadza więc wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, pozostawiając jednocześnie możliwość wzruszenia decyzji w drodze sądowo administracyjnej. Druga zmiana wprowadza możliwość skutecznego zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania od decyzji jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na jego wniesienie.

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakłada na organ obowiązek sporządzenia uzasadnienia przed przekazaniem skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego w zakresie:

- umożliwienia organizacjom pozarządowym wytaczanie powództw lub przystępowanie do toczących się postępowań sądowych na rzecz każdego przedsiębiorcy będącego członkiem tej organizacji;

- wskazania Monitora Sądowego i Gospodarczego jako podstawowego miejsca publikowania obligatoryjnych ogłoszeń w postępowaniu cywilnym;

- zniesienia obowiązku składania odpisu księgi wieczystej do wniosków dotyczących nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej.

Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku od spadków i darowizn podnoszą kwoty wolne od podatku dla poszczególnych grup podatkowych odpowiednio o 12-krotność, 9-krotność i 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2022 r i zakładają rozliczanie kwoty wolnej od podatku w cyklu pięcioletnim, liczonym od 1 lipca 2023 r.:

- 36120 zł od jednej osoby lub 108360 zł od wielu osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

- 27090 zł od jednej osoby lub 81270 zł od wielu osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

- 18060 zł od jednej osoby lub 54180 zł od wielu osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne dodano przepis karny, który przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie związane z niewykonaniem obowiązku zamieszczania tabliczki porządkowej na budynku lub ogrodzeniu. Ponadto właściciele nieruchomości zostali zwolnieni z obowiązku zamieszczania nazwy ulicy (placu) oraz nazwy miejscowości na tabliczkach z numerem, jeżeli rada gminy w stosownej uchwale nie wprowadziła takiego obowiązku.

Zmiana wprowadzona w ustawie o lasach ma na celu ułatwienie sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, gruntu będącego lasem, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu co do zadań z zakresu gospodarki leśnej realizowanych na tym gruncie.

W ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych zmniejszono zakres obowiązków regionalnych izb obrachunkowych zwalniając je z konieczności wydawania opinii o przedkładanych przez jednostki samorządu terytorialnego informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zmiany wprowadzone do ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego mają na celu określenie maksymalnej wysokości opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia (nie będzie mogła być ona wyższa niż 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę), po oraz poszerzają katalog podmiotów zobowiązanych do nieodpłatnego udostępniania treści publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (oprócz sądów rejonowych będą to także organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego).

Zmiany wprowadzone do ustawy o broni i amunicji:

- określają krąg podmiotów, które będą mogły uzyskać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia ze względu na „chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez taką osobę". Uprawnienie to dotyczyć będzie funkcjonariusza służb, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata;

- zakładają zwolnione osób posiadających pozwolenie na broń wydane w celu łowieckim z obowiązku przedstawiania co 5 lat organowi policji orzeczenia lekarskiego i psychologicznego;

- upraszczają procedurę odwoławczą od orzeczeń lekarskich i psychologicznych, które są wydawane w toku postępowania o wydanie pozwolenia na broń (odwołać będzie się można do dowolnego lekarza lub psychologa);

- ograniczają do 1 miesiąca okres członkostwa w klubie strzeleckim, który może być wymagany przez polski związek sportowy od osób ubiegających się o możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych;

- modyfikują przepis upoważniający do określenia w drodze rozporządzenia trybu przeprowadzania i zakresu egzaminu dla osoby wnioskującej o wydanie pozwolenia na broń;

.W ustawie o finansach publicznych uchylono przepis, na podstawie którego organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do sporządzania i przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w pierwszym półroczu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne osoby prawne, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

W ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, stworzono podstawę prawną do występowania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli stroną jest przedsiębiorca.

W ustawie prawo przedsiębiorców podniesiono kwotę przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Ustawa podnosi próg dochodowy do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie ustawa stanowi o połowie tego wynagrodzenia, którego nieprzekroczenie przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy, oznacza brak konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:

- określono minimalny próg powierzchni usługowej lub handlowej, jaki należy zapewnić realizując inwestycję mieszkaniową na poziomie 5% powierzchni użytkowej mieszkań;

- rozszerzono katalog wyjątków umożliwiających realizację inwestycji mieszkaniowej, która nie spełnia wymogu niesprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego; inwestycje takie będą mogły być realizowane na terenach, na których jest lub może być zlokalizowany obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz na których jest zlokalizowany budynek biurowy;

- wprowadzono obowiązek zapewnienia przez inwestora w ramach realizowanej inwestycji minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego wynoszącego co najmniej 25% powierzchni terenu inwestycji mieszkaniowej, przy czym co najmniej 50% terenu biologicznie czynnego stanowić ma ogólnodostępny, nieogrodzony, urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, a także zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych w liczbie stanowiącej 1,5-krotność liczby mieszkań zrealizowanych w ramach inwestycji, a także określenia przypadków, w których spełnienie powyższych wymogów nie będzie konieczne;

- złagodzono wymagania dotyczące minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego (12,5% powierzchni terenu inwestycji) oraz minimalnej liczby miejsc postojowych (co najmniej równa liczbie mieszkań) w przypadku inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych w obszarze zabudowy śródmiejskiej;

- wydłużono okres ważności uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z 3 do 6 lat.

Zmiana w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID_19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedłuża okres ważności profili zaufanych, do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo zniesiono stan nadzwyczajny jednocześnie nie wprowadzając żadnego z tych stanów.

Ustawa wejdzie wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem zmian wprowadzonych w innym terminie.

(ISBnews)