Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która zakłada m.in., że uchodźcy przebywający w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania będą pokrywać część kosztów, związaną z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

Nowelizacja określa m.in. 30-dniowy termin dla obywatelu Ukrainy na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w tym terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny.

Na podstawie przepisów, wprowadzonych nowelizowaną ustawą:

- umożliwiono pozyskiwanie danych o dacie i miejscu przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu przepisów UE, jeżeli wjazd na terytorium Polski nie nastąpił bezpośrednio z terytorium Ukrainy;

- usankcjonowano na poziomie ustawowym dokument elektroniczny, jako dokument pobytowy;

- dodano przepis stanowiący podstawę prawną dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do unieważnienia tego dokumentu.

"Zmieniono zasady udzielania pomocy świadczonej przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego o regulacje wprowadzające partycypację obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania oraz określające maksymalny okres świadczenia pomocy" - czytamy w komunikacie.

Ustawa zakłada uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania, w okresie dłuższym niż 120 dni, a przed upływem 180 dni od dnia wjazdu na terytorium RP od posiadania numeru PESEL. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP obywatele Ukrainy będą mieli zapewnioną pomoc (zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe), w przypadku posiadania numeru PESEL oraz pokrycia z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie.

Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP wymagana partycypacja w ww. kosztach będzie wzrastała do 75% kosztów udzielonej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Ustawa przewiduje również katalog osób, do których nie będą miały zastosowania ww. zasady. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, osób starszych (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni), kobiet w ciąży, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej im udział w kosztach pomocy, podano także.

Ponadto:

- wprowadzono szereg przepisów, mających na celu uszczelnienie procesu weryfikacji uprawnienia do świadczeń socjalnych wypłacanych obywatelom Ukrainy;

- doprecyzowano przepisy dotyczące refundacji kosztów kształcenia;

- wprowadzono zmiany w zakresie przepisów normujących gospodarkę finansową Funduszu Pomocy;

- przewidziano likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym;

- zwiększono także w 2023 r. środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisów, które wejdą w innym terminie.

(ISBnews)