Takie rozwiązanie wprowadza ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o KDR, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 952), która dziś wchodzi w życie. Przewiduje ona zakończenie funkcjonowania aplikacji mKDR, czyli dotychczasowej elektronicznej wersji karty (jej wygaszenie jest planowane do końca czerwca), która będzie teraz dostępna w ramach aplikacji mObywatel. Co ważne dla obecnych posiadaczy kart, nie wiąże się to z koniecznością spełnienia żadnych dodatkowych formalności, bo każda osoba mająca kartę – niezależnie od tego, czy ma obydwie formy, czy tylko tradycyjną lub wyłącznie mKDR – może ją wyświetlić w aplikacji mObywatel, a w przypadku uczniów i studentów w mLegitymacji szkolnej oraz mLegitymacji studenckiej.
– Wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy z uwagi na brak numeru PESEL nie mogą mieć aplikacji mObywatel. Oni będą więc mogli korzystać z różnego typu ulg przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie plastikowego dokumentu – przypomina Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu.
Kolejna ważna zmiana, która znalazła się w ustawie, dotyczy podwyżki kwot dotacji, jakie należą się samorządom za wykonywanie poszczególnych czynności związanych z obsługą KDR. Podstawowa stawka za wydanie kart dla członków jednej rodziny wzrośnie z 14,70 zł do 17 zł. Co istotne, będzie ona taka sama, gdy KDR będzie przyznawana zarówno dla rodziców i ich dzieci, jak i dla samych rodziców, którzy w przeszłości wychowali minimum troje potomków (wcześniej w ich przypadku było to 5,77 zł). Wzrosną też kwoty dotacji w sytuacji domawiania karty, np. dla nowego członka rodziny, lub wydania jej duplikatu.
Następna ze zmian zawartych w ustawie zakłada likwidację obowiązku składania przez samorządy sprawozdań z realizacji KDR (zaczynając od drugiego półrocza br.) oraz przekazywanie im za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi KDR informacji o zgonie posiadacza karty – przy czym akurat na to ułatwienie trzeba będzie jeszcze poczekać, aż wdrożone zostaną odpowiednie rozwiązanie techniczne.
Częścią ustawy z 15 kwietnia 2021 r. są nowe regulacje dotyczące ustawy żłobkowej. Wśród nich jest zmiana sposobu wyboru dziennego opiekuna przez gminę polegająca na odejściu od wymogu stosowania przy rekrutacji takich osób przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). Zwiększa się też zakres danych podawanych przez samorządy na temat funkcjonujących na ich terenie placówek dla maluchów, a podmioty starające się o wpis ich żłobka lub klubu dziecięcego do gminnego rejestru obligatoryjnie muszą teraz podawać numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
3,3 mln wynosi liczba aktywnych KDR w formie tradycyjnej
1 mln to liczba aktywnych KDR w formie elektronicznej
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 9 czerwca