Tak uważa Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego, który zajął stanowisko w sprawie przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zmian, jakie mają dotyczyć funkcjonowania powiatowych urzędów pracy (PUP). Samorządowcy wskazują, że na rynku pracy przez ostatnie kilkanaście lat dokonały się radykalne zmiany, które przeobraziły go z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Jest to zasługa poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, ale również aktywnie i sprawnie działających służb zatrudnienia. Następstwem tego był sukcesywny, wieloletni spadek bezrobocia.
Aby jednak zwiększyć skuteczność działania PUP w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, konieczna jest ich reforma – przekonują samorządowcy. Ich zdaniem pośredniaki potrzebują nowej ustawy, która będzie dostosowana do obecnych realiów, a zmiany wymaga przede wszystkim katalog usług i instrumentów służących aktywizacji zawodowej. Samorządy podkreślają, że ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) zawiera formy wsparcia, które w praktyce są martwe, bo przedsiębiorcy w ogóle z nich nie korzystają lub robią to sporadycznie. Konwent podaje też przykład subsydiów płacowych, których wysokość jest mało zachęcająca dla pracodawców z uwagi na fakt, że refunduje im w niewielkim stopniu koszt zatrudnienia pracownika.