Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2027 ze zm.). Zgodnie z jego przepisami osoby mające stać się członkami zespołów oraz osoby wchodzące w ich skład są obowiązane do odbycia szkolenia, po którego zakończeniu zdają test i otrzymują zaświadczenie. Co do zasady takie kursy są przeprowadzane na wniosek składany przez przewodniczącego powiatowego zespołu do wojewody oraz przewodniczącego wojewódzkiego zespołu do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych i są organizowane w wybranym przez nich ośrodku szkoleniowym.
Z uwagi na panującą epidemię odbywanie szkoleń w trybie stacjonarnym jest utrudnione. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło wprowadzić zmiany w par. 21 rozporządzenia, które umożliwią zdalną edukację członków powiatowych i wojewódzkich zespołów – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo przeprowadzenie e-szkolenia przez wojewodę dla osób z powiatowego zespołu będzie wymagało pozytywnej opinii pełnomocnika. Po odbyciu kursu członkowie zespołów będą przystępować do egzaminu weryfikującego ich wiedzę, również w trybie zdalnym – pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza, i zabezpieczenia przebiegu egzaminu bez ingerencji osób trzecich.
Projekt zakłada, że z par. 22 rozporządzenia ma być usunięty ust. 2, który mówi, że pełnomocnik i wojewoda do końca pierwszego kwartału danego roku ustalają terminy składania wniosków oraz szkoleń dla członków odpowiednio wojewódzkich i powiatowych zespołów. Wykreślenie tego przepisu pozwoli na większą elastyczność i określanie terminów kursów w zależności od bieżących potrzeb zespołów, nie tylko w czasie epidemii.
W projekcie znalazł się też przepis przejściowy dotyczący zaświadczeń posiadanych przez osoby zasiadające w wojewódzkich zespołach, których ważność upływa przed 1 stycznia 2021 r. Zachowają ją przez 90 dni liczonych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że wcześniej uzyskają nowe zaświadczenie.
Zmiany mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu, ale z mocą obowiązującą od 31 grudnia br. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach