Z jakimi procedurami wiąże się otrzymanie wsparcia z funduszy europejskich z przeznaczeniem na umożliwienie dostępu do internetu? Co przemawia za dostarczaniem sygnału internetowego technologią radiową? Jak można określić grupy mieszkańców uprawnionych do skorzystania z pomocy w uzyskaniu dostępu do sieci internetowej?
ANNA ROSA
kierownik Gminnego Centrum Informacji w Halinowie i koordynator projektu
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Okres realizacji projektu to 21 lipca 2008 r. – 30 września 2011 r. W ramach projektu zaplanowano budowę infrastruktury radiowej, która zagwarantuje odbiorcom projektu nieodpłatny dostęp do internetu w miejscu zamieszkania do września 2016 r., zakup sprzętu komputerowego, jego instalację w wybranych gospodarstwach domowych oraz realizację pozostałych działań umożliwiających płynne przeprowadzenie projektu.
Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku gmina Halinów złożyła do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami. W konsekwencji w lutym 2009 r. gmina otrzymała pismo zatwierdzające projekt do realizacji. Umowa o dofinansowanie została podpisana 26 marca tego roku.
Gmina Halinów jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie projektu. Koordynator projektu, zatrudniony w ramach umowy zlecenie, odpowiedzialny jest za: wszystkie prace związane z procedurą zamówień publicznych, przygotowaniem dokumentacji związanej z realizacją projektu, rozliczeniem projektu, aneksowaniem umowy o dofinansowanie, poprawkami formalnymi i merytorycznymi, monitoringiem, promocją, wdrażaniem projektu.
Do dystrybucji sygnału internetowego wybrano technologię radiową ze względu na znaczne rozproszenie bezpośrednich beneficjentów projektu. Alternatywą dla technologii radiowej jest technologia przewodowa. Jednakże w sytuacji kiedy budowana infrastruktura ma być własnością gminy, wiąże się to z budową kanalizacji teletechnicznej. Budowa takiej kanalizacji oprócz tego, że wymaga znacznie większych nakładów finansowych, wiąże się z koniecznością wykonania wielu projektów, uzyskaniem zgody właścicieli gruntów oraz pozwoleń. Jest to czasochłonne, a może okazać się niewykonalne, w sytuacji odmowy, braku zgody lub pozwolenia. Istnieje jeszcze ewentualność zakupu od operatorów usług dostępu szerokopasmowego. Są gminy, które idą tym torem. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że po okresie zakończenia projektu zostają z niczym, albowiem do transmisji sygnału została użyta infrastruktura operatora. W przypadku dostępu do internetu realizowanego przez operatora komórkowego bądź satelitarnego ma miejsce zjawisko limitu transferu danych. Po wyczerpaniu limitu transferu łącze jest np. blokowane. Oczywiście za powstałe koszty należy zapłacić. Beneficjentami projektu są w znacznej mierze ludzie ubodzy. Nie stać ich zatem na ponoszenie nieznanych kosztów. Mogą oni nie wiedzieć, jak kontrolować ilość transferu i mogą dopuszczać się przekroczeń, co mogłoby spowodować dodatkowe obciążenie finansowe. Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:
● gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
● dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
● osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Po analizie sytuacji społecznej rodzin zamieszkujących gminę Halinów wstępnie wyliczono liczbę gospodarstw domowych do objęcia pomocą na 200 gospodarstw.