Regionalne programy operacyjne proponują obecnie szeroką i zróżnicowaną pulę programów dla samorządów oraz jednostek z nimi współpracujących. Jest ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich. Dziś przedstawiamy tylko wybrane konkursy ogłoszone w ramach regionalnych programów operacyjnych, do których nabór już trwa lub wkrótce się rozpocznie – po jednym z każdego województwa.
Po pieniądze mogą sięgać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jak również inne podmioty świadczące usługi społeczne, w tym ośrodki wsparcia / Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Regiony stawiają obecnie m.in. na opiekę społeczną i zdrowotną, a także na infrastrukturę w tym zakresie. W województwie lubelskim np. jutro zostanie uruchomiony nabór na realizację zintegrowanych usług profilaktycznych, aktywizujących i interwencyjnych. Poza tym szanse mają tam projekty skupiające się na tworzeniu warunków do opieki domowej, m.in. na rozwijaniu wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
Po pieniądze mogą sięgać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jak również inne podmioty świadczące usługi społeczne, w tym ośrodki wsparcia. Projekty zdrowotno-opiekuńcze dominują również w łódzkim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Tu kwoty dofinansowania sięgają 30 mln zł. Pozostałe opisywane przez nas nabory w regionach dotyczą m.in. edukacji przedszkolnej, gospodarki odpadami i niskiej emisji czy choćby tak potrzebnego dofinansowania do likwidacji dziur w drogach powiatowych.
RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny i Obszary Strategicznej Interwencji OSI (konkurs nr RPDS.10.01.01-IZ.00-02-276/17)
Termin naboru. Od 4 do 29 grudnia 2017 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wnioskodawca wypełnia wniosek elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny przez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/.
Na co. M.in. na uruchamianie nowych miejsc w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (10.1.A); dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne (10.1.B) i doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego (10.1.C).
Dla kogo. M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST; organizacji pozarządowych oraz organów prowadzących publiczne i niepubliczne przedszkola.
Budżet. Blisko 19,8 mln zł.
Poziom wsparcia. Maksymalne dofinansowanie z UE - 85 proc. wydatków kwalifikowanych (dla naboru 10.1.A). Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych przy naborach 10.1.B i 10.1.C (środki UE plus współfinansowanie z budżetu państwa) - do 95 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
Działanie 3.4 Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej (konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-142/17)
Termin naboru. Do 29 grudnia 2023 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Formularz należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020. Adres: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/. Następnie trzeba go wydrukować i złożyć ostateczną wersję wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim.
Na co. Na budowę, przebudowę ścieżek rowerowych (nie na bieżące utrzymanie i remonty).
Dla kogo. Dla jednostek samorządu terytorialnego; związków i stowarzyszeń JST. Możliwa jest realizacja projektów partnerskich.
Budżet. 8,7 mln zł.
Poziom wsparcia. Do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, ale maksymalne dofinansowanie nie może przekraczać wielokrotności 300 tys. zł za 1 km ścieżki.
RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Usługi społeczne i zdrowotne [np. wózek dla niepełnosprawnych]
Działanie 11.2 (Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17)
Termin naboru. Od 30 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Lubelskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wygenerowane w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014EFS) wnioski składa się w formie elektronicznej oraz papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
Na co. Na zintegrowane usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym; na rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
Dla kogo. Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, podmiotów świadczących usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodków wsparcia, instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego, jednostek poradnictwa specjalistycznego.
Budżet. Blisko 29,9 mln zł.
Poziom wsparcia. Z UE – do 85 proc. wydatków kwalifikowanych.
RPO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Równowaga społeczna
Działanie 7.5 Usługi społeczne (konkurs nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17)
Termin naboru. Do 4 grudnia 2017 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Lubuskiego.
Miejsce i sposób naboru. Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie: www.lsi.rpo.lubuskie.pl.
Na co. Na wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy; na wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; na zapewnienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Dla kogo. Dla samorządów lubuskich i ich jednostek organizacyjnych oraz związków, stowarzyszeń i porozumień.
Budżet. 11,7 mln zł.
Poziom wsparcia. Do 85 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
Poddziałanie 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (konkurs nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/17)
Termin naboru. Planowany od 11 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.
Kto ogłasza. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na obowiązującym formularzu, zgodnym z załącznikiem do regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx).
Na co. Na wdrożenie „Programu szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego”. Projekty mają obligatoryjnie obejmować m.in. działania informacyjno-promocyjne; zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi i z powrotem czy opiekę nad osobą niesamodzielną.
Dla kogo. M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jedno stek organizacyjnych oraz podmiotów przez nie utworzonych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz jednostek badawczo-rozwojowych.
Budżet. Blisko 3,6 mln zł.
Poziom wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania - 91 proc., w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR (konkurs nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17)
Termin naboru. Do 7 grudnia 2017 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Małopolskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej: www.erpo.malopolska.pl.
Na co. Na budowę, rozbudowę i przebudowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (projekty typu A); budowę, rozbudowę i przebudowę instalacji do odzysku (projekty typu B) oraz przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu (projekty typu C).
Dla kogo. Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń (typy projektów A, B i C); jednostek organizacyjnych JST mających osobowość prawną (typy projektów A i B).
Budżet. Blisko 44 mln zł.
Poziom wsparcia. Maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.
RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Infrastruktura ochrony zdrowia
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (konkurs nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17)
Termin naboru. Do 8 grudnia 2017 r.
Kto ogłasza. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Miejsce i sposób składania wniosków. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0.
Na co. Na zakup aparatury medycznej i związane z tym remonty, modernizacje, przebudowy i adaptacje pomieszczeń, a także wyposażenie w aparaturę wysokospecjalistyczną na potrzeby podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Dla kogo. Dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia; jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia (wspierane będą projekty zgodne z Policy Paper).
Budżet. Ponad 12,4 mln euro.
Poziom wsparcia. Maksymalna wartość dofinansowania - 12 mln zł
RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Działanie 5.2 (Konkurs nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-002/17)
Termin naboru. Od 12 do 19 grudnia 2017 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Opolskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w formie elektronicznej (powinien być wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie: https://pw.opolskie.pl) oraz papierowej (w jednym egzemplarzu).
Na co. Na prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami.
Dla kogo. M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST mających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych.
Budżet. 10 mln zł.
Poziom wsparcia. Projekty dotyczące działań informacyjno-edukacyjnych - 85 proc., a dla państwowych jednostek budżetowych - 100 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Działanie 9.1 (Konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-051/17)
Termin naboru. Od 4 do 15 grudnia 2017 r.
Kto ogłasza. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
Miejsce i sposób składania wniosków. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w Drohiczynie. Warunkiem jest przesłanie wniosku o dofinansowanie elektronicznie za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. Ponadto do biura stowarzyszenia należy dostarczyć trzy egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami.
Na co. Na wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.
Dla kogo. Dla Lokalnych Grup Działania, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerstw JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych i prywatnych instytucji opieki medycznej.
Budżet. 230,8 tys. zł.
Poziom wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania - 95 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gospodarka odpadami
Działanie 11.2 w ramach osi priorytetowej środowisko (konkurs nr RPPM.11.02.00-IZ.00-22-002/17)
Termin naboru. Od 1 do 22 grudnia 2017 r.
Instytucja ogłaszająca. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Formularz wniosku najpierw wypełnia się (i wysyła) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie: www.gwa.pomorskie.eu, a następnie składa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wraz z niezbędnymi załącznikami.
Na co. M.in. na budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, m.in. PSZOK, w tym wyposażonych w segment napraw i ponownego wykorzystania, oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców, rozbudowę RIPOK oraz budowę instalacji do odzysku osadów ściekowych.
Dla kogo. Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; związków i stowarzyszeń oraz spółek z udziałem JST.
Budżet. 84,9 mln zł.
Poziom wsparcia. Maksymalnie 85 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Podziałanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego – RPO WSL 2014–2020 (konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-220/17)
Termin naboru. Od 30 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Śląskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego.
Na co. Na rewitalizację obszarów zdegradowanych, której celem jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej te tereny.
Dla kogo. Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń; podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia.
Budżet. 963,9 tys. zł.
Poziom wsparcia. Maksymalnie 95 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Konkurs zamknięty nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17
Termin naboru. Do 29 grudnia 2017 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wnioski składa się za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami.
Na co. M.in. na budowę, przebudowę i modernizację (w tym zakup urządzeń) infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej.
Dla kogo. M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów działających w imieniu JST, uczelni, związków i stowarzyszeń JST.
Budżet. 75 mln zł.
Poziom wsparcia. Dla JST do 60 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Działanie 11.2 (konkurs nr RPWM.11.02.05-IZ.00.28-003/17)
Termin naboru. Planowany od 30 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
Instytucja ogłaszająca. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Składa się w formie elektronicznej za pomocą funkcji dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 oraz w wersji papierowej.
Na co. Na działania polegające na ułatwieniu dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych.
Dla kogo. M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek pomocy społecznej.
Budżet. 2,7 mln zł.
Poziom wsparcia. Do 95 proc.
RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Gospodarka odpadami
Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących (konkurs nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/17)
Termin naboru. Do 5 stycznia 2018 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wniosek należy wypełnić online i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wersję papierową z załącznikami składa się w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Na co. M.in. na kompleksowe systemy gospodarki odpadami oraz projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w tym m.in. na systemy selektywnej zbiórki odpadów czy budowę punktów przeładunkowych.
Dla kogo. Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.
Budżet. 90 mln zł (może być zmieniony).
Poziom wsparcia. Do 85 proc. wydatków kwalifikowanych.
RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budowa i przebudowa dróg powiatowych
Działanie 5.4 (konkurs nr RPZP.05.04.00-IZ.00-32-001/16)
Termin naboru. Do 31 stycznia 2020 r.
Kto ogłasza. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Miejsce i sposób składania wniosków. Pisemny wniosek składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej publikuje się również w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Na co. Na zadania na drogach powiatowych wskazane przez Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisane na listę zadań na drogach powiatowych zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Ma to poprawić dostępność drogamową do regionalnych ośrodków wzrostu oraz do obszarów wykluczonych.
Dla kogo. Dla powiatów, ich związków i stowarzyszeń.
Budżet. 53,4 mln zł.
Poziom wsparcia. Do 85 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych.