Uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej zakłada nowelizacja przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa to organ odwoławczy od decyzji wojewodów dotyczących komunalizacji mienia. Celem nowelizacji przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jest dostosowanie jej do Konstytucji RP z 1997 r. oraz uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Obecnie przewodniczący i członkowie komisji są powoływani przez premiera, co - zdaniem autorów ustawy - powoduje konieczność nowelizacji rozporządzenia w przypadku każdej zmiany w składzie komisji. W noweli zapisano, że skład komisji będzie powoływał i odwoływał minister właściwy ds. administracji publicznej.

Według noweli, skład komisji będzie powiększony z pięciu do sześciu członków, co - jak zaznaczono - jest niezbędne do utworzenia dwóch lub więcej trzyosobowych składów orzekających. Podniesiono też o 20 proc. wynagrodzenia członków komisji - obecnie przewodniczący otrzymuje prawie 2,3 tys. zł miesięcznie, a członek komisji blisko 1,6 tys. zł miesięcznie.

Przepis przejściowy przewiduje, że dotychczasowi członkowie komisji oraz przewodniczący będą wykonywać swoje zadania do czasu powołania przewodniczącego i członków na podstawie nowych przepisów.

Nowelizację przepisów wprowadzających ustawy o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych prezydent podpisał w poniedziałek.