Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

"Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej nowelizacji, celem tego aktu jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego" - czytamy w informacji.

W myśl wprowadzanych regulacji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów (na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną) będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego. Podmiotami uprawnionymi są: związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, spełniające określone w ustawie warunki. W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza). Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku będzie składany w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Będzie go można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wskazano także.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

(ISBnews)