Nawet kilkaset tysięcy złotych otrzymają rolnicy w ramach operacji typu modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020. Refundowane będą inwestycje budowlane i zakup nowych maszyn. Wielkość refundacji wyniesie od 30 do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wnioski będzie można składać we wrześniu w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR

Kto może skorzystać z pomocy?

W ramach modernizacji gospodarstw rolnych pomoc mogą otrzymać gospodarstwa na rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego lub racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu. Na rozwój produkcji prosiąt można otrzymać do 900 000 złotych, a na pozostałe cele - do 500 000 złotych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji już poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych. Z refundacji na modernizację gospodarstwa rolnego będą mogły skorzystać wyłącznie gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna wyrażona w euro wynosi od 10 do 200 euro (w przypadku osób wspólnie wnioskujących suma wielkości ekonomicznej gospodarstwa musi wynosić co najmniej 15 000 euro). Wielkość ekonomiczną gospodarstwa (WEG) ustala się na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa, która z kolei ustalana jest na bazie współczynników standardowej produkcji. Metodologia obliczeń i klasy gospodarstw zawarte są w unijnym rozporządzeniu nr 1242/2008 ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw.

Zobacz rozporządzenie Komisji (WE) 1242/2008 ustanawiającą wspólnotową typologię gospodarstw>>>

Co można sfinansować?

Po złożeniu kompletnego wniosku najwyżej punktowani rolnicy otrzymają wezwanie do podpisania umowy z ARMiR na wskazane we wniosku operacje. Po realizacji poszczególnych operacji rolnik składa wnioski o płatność i wówczas Agencja przelewa środki na konto rolnika. Nie wszystkie jednak poniesione wydatki zaliczą się do tzw. kosztów kwalifikowalnych, czyli wydatków które w ramach tego programu pomocy będą rolnikowi w części zrefundowane.

Refundacja wynosi minimum 30 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalnie rolnik otrzyma zwrot do 50 proc. (lub do 60 proc. w przypadku wniosku młodego rolnika lub wniosku wspólnego).

Do kosztów kwalifikowalnych należą:

 • budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej (w tym także: budynku lub budowle wykorzystywane do przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie)
 • zakup lub leasing (ale tylko z przeniesieniem prawa własności na rolnika) nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia służącego do produkcji rolnej lub przygotowania produktów rolnych wytwarzanych w danym gospodarstwie (wartość liczona według cen rynkowych)
 • założenia sadów i plantacji krzewów owocowych (gatunki muszą efektywnie owocować dłużej niż 5 lat)
 • budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej wpływającej bezpośrednio na warunki prowadzonej działalności rolniczej,
 • koszty ogólne, które bezpośrednią dotyczą przygotowania i przeprowadzenia inwestycji (np. przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, kierowanie robotami budowlanymi)

Zasadą jest, że wszystkie koszty, które mają być zrefundowane w ramach modernizacji muszą być poniesione nie wcześniej niż dniu podpisania umowy z ARiMR (nie dotyczy to kosztów ogólnych, które mogły być poniesione od 1 stycznia 2014). Regułą jest ponadto, że jeżeli transakcja przekracza wartość 10 000 złotych, to musi być zapłacona przelewem by mogła być uznana w ramach refundowanego rolnikowi kosztu kwalifikowalnego.

Czego nie można sfinansować w ramach modernizacji?

Pomoc w ramach modernizacji gospodarstw rolnych nie obejmuje szeregu kosztów. Rolnik-wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy w szczególności za:

 • nabycie nieruchomości
 • zakup maszyn tego samego rodzaju lub tego samego przeznaczenia, co zakupione w ramach pomocy PROW 2007-2013
 • zakup rzeczy używanych
 • podatek VAT
 • leasing zwrotny (bez przeniesienia prawa własności na rolnika), koszty umowy leasingu, ubezpieczenia, marża dla firmy leasingowej
 • koszty dostosowania do norm i wymogów UE
 • zakup zwierząt
 • inwestycje odtworzeniowe
 • zaopatrzenie gospodarstwa w wodę (budowa ujęć wody, zakup urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody, nawodnień ciśnieniowych)

Za co będą punkty?

Zatem z dotacji na modernizację wyłączone zostają gospodarstwa małe i bardzo duże. Wniosków, mimo tych wyłączeń, będzie zapewne bardzo dużo. Aby uporządkować spływające wnioski ARMiR utworzy listę rankingową według ilości przyznanych punktów. Aby załapać się na unijną pomoc trzeba uzbierać minimum 20 proc. możliwych do uzyskania punktów. Za co będą przyznawane punkty? Tzw. kryteriów wyboru operacji jest wiele. Za udział w unijnym lub krajowym systemie jakości przyznawane są 2 punkty, za udział w systemie rolnictwa ekologicznego - 4 pkt., wiek wnioskodawcy do 40 lat - 3 pkt., jeśli inwestycja służy ochronie środowiska lub zapobiega zmianom klimatu maks. 5 pkt. Do 5 punktów można uzyskać za wzrost średniej rocznej liczby sztuk loch lub krów w stadzie. W większości województw przyznawane są także dodatkowe punkty za określone inwestycje (nie dotyczy woj. lubelskiego, śląskiego i wielkopolskiego). W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskały tę samą liczbę punktów, pierwszeństwo ma wniosek z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

Informację o kolejności przysługiwania pomocy ARMiR poda na swojej stronie internetowej w ciągu 3 miesięcy (90 dni) po zamknięciu naboru wniosków.

Nabór wniosków we wrześniu

Jak potwierdził Witold Katner, rzecznik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nabór wniosków w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" ruszy już we wrześniu. Według projektu rozporządzenia nabór potrwa tylko 14-30 dni.

***

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekt rozporządzenia miesiąc temu trafił do konsultacji publicznych.

Zobacz cały projekt rozporządzenia>>>