Sejm przyjął nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu, która dostosowuje i na nowo określa właściwość instytucji do nadzoru nad nawozami, objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Nowelę poparło 429 posłów, 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja - zgodnie z rozporządzeniem unijnym - rozszerza katalog produktów nawozowych, który obejmuje teraz nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby, inhibitory, w tym organiczne i mikrobiologiczne, charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin oraz poprawę jakości gleby.

Ocena zgodności produktów nawozowych UE będzie przeprowadzana przez producentów, jak również przez upoważnione podmioty, notyfikowane Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim. Organem notyfikującym ma być minister właściwy do spraw gospodarki. Do jego zadań będą należeć również czynności w zakresie ograniczania lub cofania notyfikacji, a także informowania Komisji Europejskiej o podjętych działaniach.

Ocenę oraz monitorowanie podmiotów, dokonujących kontroli powierzone ma zostać Polskiemu Centrum Akredytacji. Produkty nawozowe UE będą podlegały nadzorowi w zakresie ich zgodności z przepisami rozporządzenia nr 2019/1009. Organami nadzoru rynku, które będą przeprowadzały kontrole dotyczące tej zgodności, będą wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa.

Regulacje unijne rozszerzają kategorie produktów, które będą mogły być wprowadzane do obrotu o nawozowe produkty mikrobiologiczne. Produkty te zawierają określone mikroorganizmy i stymulują naturalne procesy odżywiania roślin. Ich działanie uzupełnia działanie nawozów w celu optymalizacji skuteczności tych nawozów i ograniczenia ilości używanych składników pokarmowych.

W związku z wysokimi cenami nawozów mineralnych oraz problemami z ich dostępnością alternatywą może być stosowanie nawozowych produktów mikrobiologicznych, które mogą ograniczyć wielkość stosowanych dawek nawozów przez zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych w glebie. Nawozowe produkty mikrobiologiczne nie będą podlegały obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu, w związku z tym nie będą zamieszczane w wykazie prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(ISBnews)