Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina, że jest to coroczna przerwa w wydawaniu zaświadczeń dotycząca osób lub członków ich gospodarstwa domowego, które uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333.). Obwieszczenie jest publikowane nie później niż do 23 września każdego roku.
– W związku z powyższym co roku w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia prezesa GUS – nie później niż do 23 września – gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego – wyjaśnia NFOŚiGW.