Omówienie: Podmiot wnioskujący o wydanie uprawnienia, czyli jednostka oceniana, w zakresie przeprowadzania badań:

●homologacyjnych typu pojazdu oraz przeprowadzania kontroli zgodności produkcji pojazdu,

●potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia go do ruchu,

●potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

– w przypadku pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C i R, powinien mieć stanowisko kontrolne do ich przeprowadzania oraz stanowisko zewnętrzne do prowadzania pomiarów akustycznych.

Stanowisko kontrolne powinno:

●znajdować się w pomieszczeniu przelotowym zapewniającym jeden kierunek ruchu, którego wymiary i bramy wjazdowa i wyjazdowa powinny być dostosowane do wielkości badanych pojazdów (długość stanowiska kontrolnego lub kanału przeglądowego powinna wynosić co najmniej 12 m),

●składać się z:

– poziomej powierzchni przeznaczonej bezpośrednio do przeprowadzania badań technicznych, zwanej ławą pomiarową,

– powierzchni roboczej,

– powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy,

– kanału przeglądowego lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu,

– wyposażenia kontrolno-pomiarowego,

– wyposażenia technologicznego.

Jeżeli w skład stanowiska kontrolnego wchodzi urządzenie do podnoszenia całego pojazdu, to powinno ono być wyposażone w urządzenie do podnoszenia osi.

Szerokość stanowiska kontrolnego mierzona na całej długości ławy pomiarowej bez powierzchni pomocniczych nie powinna być mniejsza niż wymagana szerokość ławy powiększona o szerokość powierzchni roboczych. Nawierzchnia ław pomiarowych:

– powinna być pozioma,

– na szerokości czynnej rolek urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców powinna być odporna na ścieranie.

Kanał przeglądowy musi mieć odprowadzenie ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej, a także trzeba w nim zapewnić co najmniej wentylację nawiewną.