PRZYJĄŁ BEZ POPRAWEK:

POLICJA – ustawę o zmianie ustawy o policji

Omówienie: Prezydent będzie mógł mianować inspektora policji na stopień nadinspektora z pominięciem wymaganego okresu służby.

POJAZDY NIENORMATYWNE – ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Omówienie: Zmieni się podział kompetencji organów wydających pozwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, tj. takich, których naciski na osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych.

STANY NADZWYCZAJNE – ustawę o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Omówienie: Przesłanką wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych może być zagrożenie płynące z cyberprzestrzeni.

HANDEL ULICZNY – ustawę o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Omówienie: W kodeksie pojawi się nowe wykroczenie, które będzie polegało na sprzedaży towarów poza miejscem do tego przeznaczonym.

SĄDOWNICTWO – ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Omówienie: Minister sprawiedliwości będzie wykonywał bezpośredni zwierzchni nadzór nad organizacją i działalnością sądów wojskowych.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH – ustawę o zmianie ustawy o rzeczniku praw obywatelskich

Omówienie: Nowelizowana ustawa wskaże wyraźnie, że rzecznik praw obywatelskich wykonuje funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

PARKI NARODOWE – ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Omówienie: Parki narodowe będą mogły zarabiać na komercyjnej działalności. Swych zysków nie będą musiały odprowadzać do budżetu państwa.FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA – ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Omówienie: Nowelizacja wdraża zalecenia porozumienia kopenhaskiego w sprawie zmian klimatu, zawartego w Danii w 2009 r.

DOTACJE BUDŻETOWE – ustawę o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie kapitału

Omówienie: Regulacja określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielenia dotacji budżetowej na kapitał wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau.

WPROWADZIŁ POPRAWKI DO:

ROLNICTWO – ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Omówienie: Zmiany zmierzają do usprawnienia obrotu ziemią rolniczą należącą do Skarbu Państwa. Łatwiej będą mogli ją nabywać rolnicy indywidualni.

OCHRONA ZWIERZĄT – ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Omówienie: Będą większe kary za znęcanie się nad zwierzętami.

TRANSPORT DROGOWY – ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Omówienie: Regulacja ma na celu uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w transporcie drogowym i poprawę warunków pracy kierowców.

INFORMACJA PUBLICZNA – ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

Omówienie: Do ustawy wprowadzono nowy rozdział poświęcony zasadom ponownego wykorzystywania informacji publicznej, ograniczając jednocześnie dostęp do niektórych informacji publicznych ze względu na ochronę porządku publicznego i ważnego interesu gospodarczego.

REJESTR KARNY – ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Omówienie: Od 1 stycznia 2013 r. wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności będzie można wysłać z elektronicznej skrzynki. Na nią trafi również odpowiedź z urzędowego rejestru, którą będzie można przedstawić pracodawcy i innym upoważnionym podmiotom

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA – ustawy o współpracy rozwojowej

Omówienie: Ustawa określa organizację, zasady i formy współpracy rozwojowej, kierowanej do krajów wskazanych na liście państw rozwijających się, ustalonej według zasad przyjętych przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD.

KONTROLA PRZEWOŹNIKÓW – ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Omówienie: Prezes UTK będzie miał większą kontrolę administracyjną nad realizacją prawa dostępu do infrastruktury kolejowej na równych zasadach dla wszystkich przewoźników.