Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie zakłada ustawa o spółdzielniach rolników, co ma ich zachęcić ich do konsolidacji i wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Senat wniósł do niej poprawki.

Najważniejszą poprawką jest rozszerzenie katalogu osób, które mogą być członkami spółdzielni rolniczej. Mogą to być także nierolnicy prowadzący "działalność usługową wspomagającą rolnictwo, obejmującą świadczenie na rzecz rolników (prowadzących gospodarstwo), usług z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do wytwarzania przez tych rolników produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb".

Pozostałe cztery poprawki mają charakter doprecyzowujący.

Odrzucona została poprawka zgłoszona podczas dyskusji na posiedzeniu planarnym Senatu przez senatora Mieczysława Augustyna (PO) dotycząca zmniejszenia liczby członków założycieli z spółdzielni z dziesięciu do pięciu osób.

Głosowało 84 senatorów, 64 - opowiedziało się za ustawą, przeciw było 16, czterech wstrzymało się od głosu.

Jest to nowe rozwiązanie prawne, które ma wzmocnić rolę spółdzielczości w rolnictwie. Rząd przyjął projekt pod koniec lutego 2017 r. Ustawa została uchwalona przez Sejm 13 września br.

Ustawa o spółdzielniach rolników, której projekt przygotowało ministerstwo rolnictwa, zawiera przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni rolników i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych. Chodzi o zachęty w formie zwolnień podatkowych.

W myśl ustawy, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a sama spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok. Zakłada się, że członkami spółdzielni rolniczej mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne, prowadzące chów lub hodowlę ryb oraz osoby fizyczne lub prawne niebędące rolnikami prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów.

W ustawie proponuje się, aby członkowie spółdzielni rolniczej byli zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli oraz ich części, a także zajętych przez nie gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w ustawie oraz z podatku dochodowego od osób prawnych - zwolnienie będzie dotyczyło dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, dla których spółdzielnia została założona.

Te ulgi będą możliwe w ramach pomocy de minimis i mają wspomóc spółdzielnie w początkowym okresie ich działalności.

Spółdzielnia rolników będzie mogła się zająć przechowywaniem czy przetwarzaniem produktów lub grup produktów wyprodukowanych przez jej członków. Może również świadczyć na rzecz członków różne usługi, np. upowszechniać metody uprawy, technologii produkcji czy prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną.

W ocenie rządu, dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników będą miały silniejszą pozycję negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, gdzie zostaną rozpatrzone poprawki zaproponowane przez Senat.