Zasadniczo dobre dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za luty potwierdzają pozytywne tendencje na rynku pracy. Według analityków, pozwala to liczyć na utrwalenie się wzrostów, a nawet na dalsze ich przyspieszenie - zarówno w zakresie liczby etatów, jak i wysokości wynagrodzeń.

Przyspieszeniu wzrostu zatrudnienia powinna pomagać w kolejnych miesiącach stosunkowo niska baza statystyczna z ub.r., przy czym spodziewane przyspieszenie wzrostu PKB w kolejnych kwartałach także powinno przełożyć się na dalsze zwiększenie popytu na pracowników, uważają ekonomiści.

Spodziewają się oni wzrostu presji płacowej, szczególnie w II półroczu, co w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowane kadry wymusi dalszy wzrost wynagrodzeń. Utrzymanie się tych trendów będzie stanowić potwierdzenie silnego wsparcia ze strony rynku pracy dla krajowej konsumpcji prywatnej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 r. wzrosło o 3,9 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,5 proc. r/r. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił odpowiednio 3,8 proc. wzrostu r/r w przypadku wynagrodzeń i proc. wzrostu r/r zatrudnienia.

Uwzględniając deflację (0,8proc. r/r), płace w lutym wzrosły realnie o 4,7proc. r/r wobec wzrostu o 4,9 proc. r/r w styczniu, a realny fundusz płac przyspieszył do 7,5 proc. r/r z 7 proc. r/r miesiąc wcześniej.

"Z naszych badań wynika, że 24,9 proc. pracodawców planuje w kolejnych miesiącach prowadzić rekrutacje w celu utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia. Wskazują największe zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla" - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot.

"Większość wskaźników koniunktury (tzn. Manpower/ NBP) wskazuje na dalsze przyspieszenie zatrudnienia w kolejnych miesiącach, co powinno być widoczne w sektorze usług i handlu detalicznego" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki .

"Dane z początku roku wskazują, że w bieżącym roku sytuacja na krajowym rynku pracy będzie sprzyjała utrzymaniu podwyższonej dynamiki konsumpcji prywatnej. Najważniejszym jednak czynnikiem stymulującym oczekiwany przez nas skokowy wzrost konsumpcji prywatnej w trakcie 2016 r. (w okolice 4,5 proc. w II poł. roku) będzie uruchomienie wypłat zasiłków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+" - ekonomiści BOŚ Banku.

"Ciepła zima przekłada się na niewielkie zmiany sezonowe, które są zapowiedzią utrzymania pozytywnego trendu na wiosnę. W lutym liczba ofert pracy i aktywizacji zawodowej zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 129 tys. i była wyższa w porównaniu do stycznia br. o ponad 48 proc.. W kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować większą dynamikę wzrostową po stronie poziomów zatrudnienia. Z naszych badań wynika, że 24,9proc. planuje w kolejnych miesiącach prowadzić rekrutacje w celu utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia. Pracodawcy wskazują największe zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla. 2/3 firm będzie otwierać rekrutację na tego typu stanowiska. Obok wzrastającej liczby miejsc pracy, polscy pracownicy zatrudnieni w firmach zatrudniających powyżej 9 osób, mogą cieszyć się z rosnących płac. W lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,9 proc.r/r i wyniosło 4137,55 zł. Rosnąca presja płacowa i wzmożone deficyty na wykwalifikowane kadry wymuszają wzrost wynagrodzeń. Pogłębianie się tych trendów będzie wpływało na większą dynamikę wzrostową, którą powinniśmy obserwować w kolejnych miesiącach. Widać to również w najnowszej edycji Barometru Rynku Pracy, z którego wynika, że 13,5 proc. pracodawców planuje podwyżki. Jest to jeden z najwyższych wyników ze wszystkich edycji badania, a także wzrost o 8,2 p.p. w porównaniu do jesieni ubiegłego roku. Najwięcej podwyżek deklarują duże firmy (19 proc.) zatrudniające ponad 250 pracowników i sektor usługowy (17,2 proc.)" - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

"Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyło z 2,3proc. r/r w styczniu 2016 r. do 2,5 proc., nieco powyżej konsensusu. Większość wskaźników koniunktury (tzn. Manpower/ NBP) wskazuje na dalsze przyspieszenie zatrudnienia w kolejnych miesiącach, co powinno być widoczne w sektorze usług i handlu detalicznego. Z drugiej strony wydaje się, że sektory przemysłowy i budowlany stabilizują zatrudnienie. Płace spowolniły umiarkowanie z 4 proc. r/r w styczniu 2016 r. do 3,9 proc. r/r. Spodziewamy się ograniczonej presji płacowej w I poł. 2016 r. oraz dalszego przyspieszenia w późniejszym okresie. Ostatnia projekcja NBP wydaje się wspierać nasz poogląda, bazując na założeniu większej stopy aktywności w populacji (co obniża presje płacowe). Podtrzymujemy prognozę średniego wzrostu płac o 4,5 proc. r/r w 2016 r." - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

"W lutym dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyła do 2,5proc. r/r z 2,3proc. r/r w styczniu, co było powyżej oczekiwań rynkowych oraz naszej prognozy. W relacji miesięcznej zatrudnienie zwiększyło się o ponad 8 tys. miejsc pracy. Dla porównania przed rokiem zmniejszyło się o 0,1 tys. Dzisiejsze dane potwierdzają zatem bardzo dobrą sytuację na polskim rynku pracy. Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała w lutym do 3,9proc. r/r z 4,0 proc. r/r w styczniu, co było blisko prognoz (3,8 proc. r/r). Stało się to mimo pozytywnego efektu statystycznego w lutym wobec negatywnego przed miesiącem. Potwierdza to tym samym, że wysoka dynamika wynagrodzeń, odnotowana w styczniu, była związana z przesunięciami premii wypłacanych w górnictwie. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy będzie jednak oddziaływać w kierunku umiarkowanego wzrostu płac w 2016 r. Uwzględniając deflację na poziomie 0,8 proc. r/r, płace w lutym wzrosły realnie o 4,7 proc. r/r wobec wzrostu o 4,9proc. r/r w styczniu, a realny fundusz płac przyspieszył do 7,5 proc. r/r z 7,0 proc. r/r miesiąc wcześniej. Utrzymywanie płac realnych na wysokim poziomie wspiera prognozy przyspieszenia konsumpcji indywidualnej z 3,1 proc. w 2015 r. do oczekiwanych przez nas 3,9 proc. r/r w 2016" - główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch.

"W lutym dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się istotnie wobec poprzedniego miesiąca i wyniosła 3,9 proc. r/r wobec 4,0 proc. r/r w styczniu. Odczyt był zgodny z konsensusem prognoz rynkowych i zbliżony do naszej prognozy (3,8 proc. r/r). Lekki spadek dynamiki płac mógł być związany z prawdopodobnym obniżeniem się rocznej dynamiki płac w górnictwie w wyniku opóźnień w wypłatach 14-tych pensji (większa skala opóźnień niż przed rokiem). Z kolei korzystniejszy układ dni roboczych był w lutym wsparciem dla dynamiki płac w przetwórstwie. W kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego wzrostu dynamiki płac wraz z rosnącym zasięgiem podwyżek płac, co sugerują badania koniunktury. Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lutym wzrosła do 2,5 proc. r/r z 2,3 proc. r/r w styczniu, nieco powyżej mediany prognoz rynkowych (2,4 proc. r/r). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o ok. 8 tys. etatów, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na luty i co można częściowo przypisywać stosunkowo dobrym warunkom pogodowym hamującym negatywne efekty sezonowe - trzeba jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich dwóch latach również mieliśmy do czynienia z ciepłym lutym, a mimo to zatrudnienie nie notowało wtedy takich wzrostów, co sugeruje sporą rolę czynników fundamentalnych. Oczekujemy, że trend wzrostowy zatrudnienia będzie kontynuowany w 2016 r. Dynamika realnego funduszu płac pozostała w lutym na wysokim poziomie 7,4 proc. r/r, potwierdzając silne wsparcie ze strony rynku pracy dla krajowej konsumpcji prywatnej" - analityk Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Luty przyniósł kolejną porcje dobrych danych z rynku pracy. Mamy nieznaczne tylko wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia. Dynamika płac pozostała relatywnie wysoka mimo efektu ograniczonych wypłat tzw. 'czternastek' w górnictwie. W lutym zarząd Kompanii Węglowej, największego producenta węgla kamiennego w Polsce, poinformował że pracownicy otrzymają wypłaty „czternastek" w dwóch ratach, a pierwsza z nich w wysokości 30proc. zostanie wypłacona do połowy miesiąca. Tymczasem zgodnie z przepisami „czternastki" powinny być wypłacane w lutym w całości. Górnictwo w kolejnych miesiącach może powodować wahania dynamiki płac sektora przedsiębiorstw, ale najprawdopodobniej mimo wszystko zarysowywać się będzie powolny trend wzrostowy wynagrodzeń w dużych firmach. Na bardzo szybkie przyspieszenie płac za bardzo liczyć nie można ze względu na wciąż utrzymującą się w Polsce deflację, która częściowo zdejmuje z pracodawców presję płacową. Dynamika zatrudnienia na tle dynamiki wynagrodzeń będzie prawdopodobnie bardziej stabilna, ale też obserwować powinniśmy powolne jej przyspieszanie. Opublikowane dziś dane dotyczące rynku pracy nie będą miały wpływu na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Dla RPP najważniejszym wskaźnikiem, na który zwraca ona obecnie uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp, jest utrzymująca się na przyzwoitym poziomie dynamika PKB" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Tempo wzrostu zatrudnienia przyśpieszyło w lutym do 2,5 proc. r/r (wobec oczekiwań naszych i rynkowych 2,4 proc. r/r), płace spowolniły do 3,9 proc.r/r (zgodnie z konsensusem i poniżej naszej prognozy 4,3 proc. r/r) a inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,1 proc. r/r w styczniu i lutym. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 8,2 tys., był to zatem najmocniejszy luty od 2011 r. Lutowe dane z rynku pracy pokazują, że na początku 2016 r. popyt na pracę wciąż był mocny, a presja płacowa umiarkowana. Dobra sytuacja rynku pracy będzie pozytywna dla konsumpcji prywatnej, która naszym zdaniem będzie głównym czynnikiem wzrostu w 2016 r. Wskaźniki inflacji bazowej wskazują natomiast brak presji inflacyjnej na początku 2016 r." - ekonomiści Banku Zachodniego WBK.