Nowelizacja ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), która weszła w życie 2 stycznia 2016 r., pozwala na podzielenie urlopu rodzicielskiego na części, z których ostatnia, wynosząca maksymalnie 16 tygodni, może być wykorzystana bez zachowania ciągłości z poprzednimi, do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

Daje ona również możliwość przerwania tego urlopu. I tu pojawia się problem, czy po przerwaniu urlopu, wynoszącego np. 32 tygodnie (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie), po wykorzystaniu 10 tygodni pozostałe 6 tygodni, które powinno być wykorzystane z zachowaniem ciągłości, przepada, i czy kolejne 16 tygodni można nadal wykorzystać w późniejszym terminie? Pisaliśmy o tym w DGP nr 245/2015. Dziś zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będące odpowiedzią na nasze pytania.

Stanowisko MRPiPS z 18 grudnia 2015 r.

Przepisy ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268) przewidują możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni bez stosowania zasady bezpośredniości i do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Warunkiem skorzystania z 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym jest jednak wykorzystanie przynajmniej jednej części urlopu w terminie przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego. W takim terminie nie trzeba zatem wykorzystać 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, a wystarczające jest wykorzystanie np. 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Jeżeli pracownik korzysta np. z 20 tygodni urlopu rodzicielskiego udzielonego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rezygnuje, za zgodą pracodawcy, z korzystania z części tego urlopu, po wykorzystaniu np. 8 tygodni, to od decyzji rodziców dziecka zależeć będzie, czy 12 tygodni tego urlopu przepadnie, czy też zostanie wykorzystanych przez drugiego z rodziców w terminie przypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu przez pierwszego rodzica 8 tygodni urlopu. Jedynie bowiem nie więcej niż 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane w terminie późniejszym, bez stosowania zasady bezpośredniości.

Opinie departamentu prawa pracy nie są wiążące dla stron stosunku pracy, organów kontrolnych, a także sądów.