Pracownica w ciąży, która wypowiedziała umowę o pracę nie wiedząc o swoim stanie, może cofnąć swoje oświadczenie woli, powołując się na działanie pod wpływem błędu.

Kobieta w ciąży jest objęta szczególną ochroną zatrudnienia, a to oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać jej umowy o pracę. Wyjątki dotyczą nielicznych przypadków, takich jak upadłość lub likwidacja pracodawcy czy zwolnienie dyscyplinarne samej pracownicy. Kiedy można wręczyć pracownikowi dyscyplinarkę, dowiesz się tutaj>>

Bezwzględna ochrona pracownicy w ciąży oznacza, że nie można wypowiedzieć jej umowy również przed zajściem w ciążę (czyli przed rozpoczęciem okresu ochronnego), jeśli upływ tego wypowiedzenia przypada już w okresie ciąży. Pracodawca musi wtedy złożyć oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia i przywrócić pracownicę do pracy na poprzednim stanowisku.

Ponadto, jak wielokrotnie podkreślał Sąd Najwyższy, zakaz rozwiązywania umowy o pracę obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, a powiadomiła o tym fakcie pracodawcę już po rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, wyrok z 29 marca 2001 r., I PKN 330/2000).

Kiedy pracownica sama chce wrócić

Z kolei w przypadku, gdy to sama pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę może je cofnąć, jeśli w chwili składania oświadczenia woli nie wiedziała o swoim odmiennym stanie lub nie znała przysługujących jej uprawnień związanych z ciążą, czyli działała pod wpływem błędu.

Pracownica, cofając wypowiedzenie musi więc oświadczyć, że nie złożyłaby go, gdyby wiedziała, że jest w ciąży, a pracodawca musi przystać na propozycję pracownicy i potraktować złożone wypowiedzenie jako niebyłe. Jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, pracownica ma prawo domagać się od pracodawcy uznania rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne. Samo cofnięcie powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownica dowiedziała się, że jest w ciąży.

Co więcej, jak orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z 19 marca 2002 r., I PKN 156/01) nie ma przy tym znaczenia fakt, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć.

Natomiast za złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu pod wpływem błędu nie można uznać sytuacji, gdy pracownica zajdzie w ciążę po wręczeniu pracodawcy wymówienia. W takim wypadku może liczyć na cofnięcie wypowiedzenia tylko wtedy, gdy dostarczy pracodawcy zaświadczenie lekarskie, które poświadczy, że była w ciąży w dniu składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.