Już wkrótce Centralne Biuro Śledcze działające dotychczas w ramach struktury Komendy Głównej Policji zacznie funkcjonować jako samodzielna jednostka powołana do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Zmianę tę wprowadzi uchwalona 26 czerwca 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka ona już tylko na publikację i wejdzie w życie po 30 dniach od tej daty.
Już wkrótce Centralne Biuro Śledcze działające dotychczas w ramach struktury Komendy Głównej Policji zacznie funkcjonować jako samodzielna jednostka powołana do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Zmianę tę wprowadzi uchwalona 26 czerwca 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka ona już tylko na publikację i wejdzie w życie po 30 dniach od tej daty.
Wyodrębnienie organizacyjne CBŚ spowoduje, że jego komendant będzie dysponował osobnym budżetem i samodzielnie decydował o tworzeniu własnych jednostek organizacyjnych i zatrudnieniu podległych mu funkcjonariuszy. Z tego powodu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało szereg projektów aktów wykonawczych, które mają wyposażyć szefa biura w dodatkowe uprawnienia do realizacji tych zadań.
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 644) uznaje komendanta CBŚ za przełożonego właściwego w sprawach osobowych policjantów zatrudnionych w biurze. Dodatkowo przewiduje zmiany zasad dokumentowania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy w związku z wprowadzonym od 1 czerwca 2014 r. obniżeniem wysokości ich wynagrodzenia chorobowego do 80 proc. wysokości uposażenia. Zgodnie z nowymi przepisami mundurowi będą musieli się także poddawać badaniom, których celem będzie ustalenie prawidłowości korzystania ze zwolnień.
Zmianie ma ulec rownież rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (Dz.U. z 2007 r. nr 126, poz. 877 ze zm.).
Projekt nowelizacji tego aktu przyznaje szefowi CBŚ kompetencję do ustalania, jakie są potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, oraz kierowania ich na szkolenia zawodowe.
Przewiduje się też nowelizację rozporządzenia w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych (Dz.U. z 2002 r. nr 120, poz. 1029 ze zm.). Zgodnie z nowymi przepisami komendant CBŚ zyska prawo do zawieszania podległych mu funkcjonariuszy, przy czym odwołania od tego typu decyzji będą mogli oni składać do komendanta głównego policji.
Szef CBŚ będzie też wydawał opinię o policjantach podległych mu bezpośrednio i odbywających służbę w podporządkowanych mu jednostkach, a także udzielał im wyróżnień.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń