W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze unijne środki na walkę z bezrobociem. Skorzystają z nich podopieczni urzędów pracy, a także osoby zwalniane przez przedsiębiorców z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Spora część unijnych funduszy zostanie wydana na tworzenie nowych miejsc pracy. Najskuteczniejszym sposobem ich wykorzystania od czterech lat jest zaś dofinansowanie jednoosobowych działalności gospodarczych. Dzięki dotacjom na własny biznes powstało w Polsce już prawie 140 tys. nowych firm.
Do 2015 r. oprócz dotacji dostępne będą także preferencyjne mikropożyczki na ten cel.