Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało rozporządzenie wprowadzające siedmiodniowy termin zobowiązujący do dostarczenia przełożonym zwolnienia lekarskiego (czyli dokładnie taki sam jak w systemie powszechnym). Resort zwraca uwagę, że taka zmiana jest konieczna, bowiem w obecnie obowiązującym rozporządzeniu nie ma precyzyjnie określonych terminów dostarczania zwolnień przez policjantów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. Dokument ten wprowadza siedmiodniowy termin zobowiązujący do dostarczenia przełożonym zwolnienia lekarskiego (czyli dokładnie taki sam jak w systemie powszechnym). Resort zwraca uwagę, że taka zmiana jest konieczna, bowiem w obecnie obowiązującym rozporządzeniu nie ma precyzyjnie określonych terminów dostarczania zwolnień. A to prowadzi do problemów z ich egzekwowaniem od mundurowych.

Drugą zmianą upodabniającą system mundurowy do powszechnego jest przyznanie policjantom prawa do dwóch dni opieki nad dzieckiem, które jeszcze nie ukończyło 14 lat. Jednocześnie projekt rozporządzenia określa krąg osób, którymi w razie choroby będzie mógł się opiekować policjant. Po wejściu w życia tego dokumentu, funkcjonariusz będzie zwolniony z zajęć służbowych, jeśli wymagającymi opieki będzie małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie i rodzeństwo.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku pracy, podobnie jak w systemie powszechnym, będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: Projekt