Od tego miesiąca zmieniła się wysokość świadczenia dla osób bez pracy. Jego kwota wzrosła z 881,30 zł do 1200 zł.
To już druga podwyżka zasiłku w tym roku. Pierwsza nastąpiła w czerwcu i była związana ze mechanizmem waloryzacji tego świadczenia o wskaźnik inflacji przewidziany w art. 72 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.). Druga podwyżka jest elementem ustawy wprowadzającej dodatek solidarnościowy.
W efekcie zasiłek dla bezrobotnych od września wynosi 1200 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy jego pobierania oraz 942,30 zł przez pozostały okres. Jest to podstawowa kwota świadczenia dla osób, które mają staż pracy wynoszący od 5 do 20 lat. W przypadku bezrobotnych, którzy pracowali krócej lub dłużej, zasiłek będzie wypłacany w odpowiednio obniżonej lub podwyższonej wysokości (80 proc. lub 120 proc. podstawowej kwoty).
Co istotne, wyższy zasiłek będzie przysługiwał zarówno osobom, które dopiero od tego miesiąca nabędą do niego prawo, jak i tym już otrzymującym to świadczenie, a jego kwota jest zmieniana przez powiatowy urząd pracy z urzędu. W związku z tym, że z zasiłkiem dla bezrobotnych jest powiązana wysokość innych świadczeń wypłacanych osobom korzystającym z instrumentów aktywizacji zawodowej, ich kwoty również się zwiększą. Chodzi tu m.in. o stypendium wypłacane w trakcie odbywania szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych, dodatek aktywizujący oraz świadczenie integracyjne.
Poza podwyżką zasiłku w ustawie z 20 kwietnia 2000 r. nastąpiła też zmiana w art. 71 ust. 2 w zakresie wyliczania okresu 365 dni zatrudnienia, który trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc finansową. Nowe brzmienie tego przepisu zakłada, że wliczany do niego będzie czas wykonywania pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej kwoty najniższej pensji – pod warunkiem że doszło do tego na podstawie art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r., tzw. specustawy antycovidowej.©℗