Prezydent popisał nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Nowela wdraża przepisy unijne w zakresie m.in. prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej.

Celem nowelizacji było wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowela zawiera regulacje, dotyczące zmiany katalogu warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski bądź innego państwa UE.

Wprowadza prawo do wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerza zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy.

Zgodnie z nowelizacją, pracownik delegowany ma nabyć prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki, wynikające z przepisów - zamiast minimalnych stawek płacy. Mają mu również przysługiwać należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski lub do innego miejsca, gdzie został delegowany. Ma też uzyskać szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia co do zasady po 12 miesiącach (co do zasady) lub po 18 miesiącach delegowania (w przypadku złożenia tzw. umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy).

Nowelizacja zakłada także poszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy m.in. o współpracę z organami innych państw członkowskich w zakresie nadużyć, obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących nt. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania.

Nakłada też szereg obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz agencje, wynajmujące personel, m.in. zabezpieczenie pracownikom delegowanym warunków pracy nie mniej korzystnych od tych, jakie posiadają krajowi pracownicy delegowani.

Reguluje warunki zatrudnienia 31 tys. pracowników delegowanych z innych państw na teren Polski.