Jeśli w przepisach nie zostaną uregulowane kwestie kosztów związanych z praktykami zawodowymi przyszłych architektów, może się okazać, że nie będą oni mieli gdzie ich odbywać – wskazuje Krajowa Rada Izby Architektów RP (KRIA) w opinii do projektu rozporządzenia regulującego przygotowanie do wykonywania tego zawodu.
Kwestie te były dotychczas opisane w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz.U. poz. 1233). Reforma szkolnictwa wyższego, która weszła w życie w październiku 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), wymusiła wydanie nowych aktów wykonawczych dotyczących kształcenia w poszczególnych zawodach. W ostatnich tygodniach odbywały się ich konsultacje. Większość z nich będzie miała zastosowanie od roku akademickiego 2019/2020.
Do projektu dotyczącego architektów uwagi ma ich samorząd. Choć docenia wprowadzenie praktyk trwających cały semestr oraz zwiększenie liczby godzin projektowania, wskazuje też na problemy, jakie spowodować może brak uregulowania kwestii finansowych związanych z praktykami poza uczelnią.Jak bowiem wskazuje izba architektów, przygotowanie kandydata do tego zawodu wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów (stworzenie właściwego miejsca pracy, zapewnienie odpowiednich narzędzi, takich jak specjalistyczne oprogramowanie do projektowania). Jeśli nie będzie zapewnionych na to środków, może zabraknąć chętnych do pełnienia roli opiekuna praktyki. Dlatego postulują doprecyzowanie sposobu finansowania praktyk oraz zagospodarowanie na ten cel pieniędzy w budżecie państwa.
Resort nauki tłumaczy jednak, że projektowany standard jest zbiorem reguł i wymagań w zakresie kształcenia. Dotyczy on sposobu organizacji nauki, osób ją prowadzących, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów. Zdaniem ministerstwa kwestie dotyczące finansowania wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego do wydania projektowanego rozporządzenia. Wprowadzenie takiej regulacji byłoby niezgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
Samorząd architektów zwraca też uwagę, że w przypadku praktyki zawodowej, która ma się odbywać poza uczelnią i z udziałem okręgowych izb, zarówno program praktyk, jak i ich forma oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia powinien zostać ustalony w sposób jednoznaczny, spójny oraz taki sam dla wszystkich szkół. Dlatego proponuje wprowadzenie upoważnienia dla KRIA do określenia regulaminu praktyk zawodowych. W tym wypadku resort również uważa, że wykracza to poza zakres projektu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach