Stronie związkowej (FZZ, NSZZ "Solidarność" i OPZZ) udało się w środę osiągnąć porozumienie w sprawie wzrostu w 2020 r. wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Związkowa propozycja zakłada wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniejszy niż 8,6 proc.

"Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15 proc; wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 12 proc. – podało w komunikacie biuro prasowe OPZZ.

"Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 r., o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1270 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2019".

"Zgodnie z nią minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 wynosiłoby nie mniej niż 2520 zł (1822,80 zł netto). Oznacza to wzrost płacy minimalnej o nie mniej niż 270 zł (189,02 zł netto) tj. o 12 proc. Ustanowiona w tej wysokości płaca minimalna stanowiłaby 48,2 proc. prognozowanej przez rząd na rok 2020 płacy przeciętnej" – napisano w komunikacie.

"Mając na uwadze nieadekwatność obecnego systemu waloryzacji emerytur i rent wskazujemy na potrzebę systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w taki sposób, aby zapewniała ona utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń, uwzględniając jednocześnie wzrost gospodarki krajowej" – napisano.

Strona związkowa zastrzegła sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w razie zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r.