Kierowcy, dostawcy oraz inni pracujący w elastycznych formach zatrudnienia, np. świadczący usługi za pośrednictwem aplikacji IT, zaczną być traktowani jak klasyczni pracownicy. Unia Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które wypełnią legislacyjną lukę w porządkach prawnych wielu państw
Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada 7 lutego osiągnęły porozumienie dotyczące tekstu dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dalej: dyrektywa). Ma ona zastąpić obowiązującą od 1991 r. dyrektywę 91/533/EWG w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy oraz uzupełnić i uaktualnić dotychczasowe unijne wytyczne w sprawie informowania pracowników o ich warunkach pracy (patrz ”Cel: zadbać o elastyczne zatrudnienie„). Ogólnym celem projektowanej dyrektywy jest promowanie bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego zatrudnienia, zapewnienie zdolności adaptacji rynku pracy oraz poprawa warunków życia i pracy.
Dyrektywa będzie miała realny wpływ na sytuację osób świadczących pracę w ramach niestandardowych form zatrudnienia oraz pracowników delegowanych, osób świadczących pracę na żądanie, pracowników w gospodarstwach domowych, osób pracujących w systemie bonów usługowych czy za pośrednictwem platform internetowych. Obejmie także pracowników grup kapitałowych, pracowników okresowych, pracujących dorywczo, jeżeli wymiar godzinowy ich pracy przekracza 3 godziny tygodniowo, a 12 godzin w ujęciu miesięcznym. Nie będzie miała natomiast zastosowania do samozatrudnionych.
Dziennik Gazeta Prawna
Według szacunków Komisji Europejskiej dzięki regulacjom przewidzianym w nowej dyrektywie ochroną objętych zostanie 2–3 mln pracowników zatrudnionych na podstawie umów nietypowych, które obecnie nie są chronione prawodawstwem unijnym. Liczba ta może być jednak znacznie wyższa, jeśli weźmie się pod uwagę rozszerzony zakres stosowania dyrektywy nie tylko wobec pracowników, lecz także wobec szerszego grona zatrudnionych, o czym niżej.