Od 2016 roku okresy wypowiedzenia umów na czas nieokreślony są uzależnione od stażu pracy u danego pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia umów czas nieokreślony są zrównane z okresami wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i wynoszą:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Początek okresu wypowiedzenia oznaczony w miesiącu należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia będzie kończyć się z ostatnim dniem miesiąca.

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach umowa o pracę rozwiązuje się w sobotę po upływie dwóch pełnych tygodni, niezależnie od daty złożenia przez pracownika wypowiedzenia.