Instytucje finansowe przez 3-5 lat po utworzeniu pracowniczych planów kapitałowych (PKK) nie osiągną zysku - wynika z projektu ustawy.

"Projektodawca szacuje, że instytucje finansowe w okresie do 3-5 lat od momentu utworzenia pierwszych planów nie będą osiągać zysków z tytułu zarządzania planami" - napisano w projekcie.

Przyczyną takiego stanu rzeczy będą:

- stopniowo powstająca baza aktywów, za zarządzanie którymi mogą być pobierane opłaty – rozłożenie w czasie wdrożenia PPK w podmiotach zatrudniających, zależne od liczby zatrudnianych osób oznacza, że dopiero od 2021 roku składki do PPK wnoszone będą mogły być od pełnej populacji osób zatrudnianych;

- koszty obsługi PPK, tj. koszty obsługi rejestrów przez agenta transferowego, koszty dostosowania systemów informatycznych do potrzeb planów, koszty komunikacji z uczestnikami;

- koszty związane z przystąpieniem do portalu informacyjnego.

Projektodawca chce, aby z dopuszczeniem do udziału w portalu PPK związany był obowiązek wnoszenia przez TFI opłat na rzecz PFR.

"Opłata wstępna za dopuszczenie do udziału w portalu PPK w wysokości maksymalnie 1.000.000 zł wymagana jest w terminie 7 dni od doręczenia TFI potwierdzenia dopuszczenia do udziału w portalu PPK" - napisano.

"Drugą opłatą za udział w portalu PPK jest opłata roczna, której wysokość ustalona zostanie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, jednak nie może ona być wyższa niż 0,1 proc. aktywów zgromadzonych w PPK zarządzanych przez TFI dopuszczone do udziału w portalu PPK wg wartości aktywów na ostatni dzień wyceny w poprzednim roku kalendarzowym" - napisano.