Firma zatrudnia pracownicę jako starszego specjalistę ds. HR. W czerwcu zawarto z nią czasowy aneks do umowy zmieniający jej stanowisko pracy do 31 grudnia tego roku. W lipcu zarząd spółki podjął decyzję o likwidacji stanowiska starszego specjalisty ds. HR i zwolnieniu pracownicy. Obowiązuje ją miesięczny okres wypowiedzenia. Czy można wręczyć jej wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji konkretnego etatu w okresie, kiedy zajmuje ona czasowo inne stanowisko?
Przyczyna wypowiedzenia umowy musi być zasadna oraz prawdziwa, tj. odpowiadać stanowi faktycznemu. Wymówienie nie musi zbiegać się w czasie z likwidacją stanowiska, jeżeli jest ona na tyle zaawansowana, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania (wyrok SN z 3 września 2013 r., sygn. akt I PK 41/13). Musi być to jednak stanowisko, które pracownik faktycznie zajmuje, a nie które będzie zajmował w przyszłości, nawet jeżeli co do tego faktu strony nie mają wątpliwości (np. na skutek zawartego aneksu).
W sytuacji gdy pracownik czasowo zajmuje stanowisko x, co wynika z terminowego porozumienia, a pracodawca decyduje się w tym czasie zlikwidować stanowisko y, które ten dotąd zajmował i które zajmowałby po upływie okresu obowiązywania aneksu, firma powinna wręczyć wypowiedzenie z powodu likwidacji etatu w takim momencie, aby skutek w postaci upływu okresu wypowiedzenia (a tym samym rozwiązania umowy) nastąpił już po powrocie podwładnego do dotychczasowych warunków pracy. Zatem w momencie upływu okresu wypowiedzenia, które zostało wręczone z powodu likwidacji stanowiska, pracownik powinien to stanowisko zajmować. Rozwiązanie się umowy w okresie, w którym zatrudniony zajmował inny etat niż ten likwidowany, może być uznane za wadliwe.
Dopuszczalne jest jednak wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w okresie obowiązywania czasowego aneksu zmieniającego stanowisko. Warunkiem jest, aby rozwiązanie umowy nastąpiło już po upływie czasu obowiązywania aneksu i powrocie pracownika na likwidowany etat.
Reklama