Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach konsumenta, dotyczącą umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych. Nowela zawiera m.in. zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki.

Za nowelizacją głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciwny, dwóch wstrzymało się od głosu.

Sejm wprowadził poprawki, zgodnie z którymi przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Posłowie doprecyzowali także, że przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Nowela dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych.

Zapewniona ma zostać większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online.

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta zakłada:

- wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;

- uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem - m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;

- wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

- wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

- zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta.

- doprecyzowanie zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen.

- w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

- w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni - obok informacji o obniżonej cenie - trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

- w przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności - obok obniżonej ceny - trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

- wprowadzenie możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

- wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki - w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta.

(ISBnews)