Gminna Spółka Komunalna w Lisiej Górze (woj. małopolskie) zawarła we wzorcach umów podpisywanych z konsumentami niekorzystne dla nich klauzule, które zobowiązała się usunąć w toku postępowania UOKiK. Prezes Urzędu nałożyła na spółkę obowiązek wykonania tego zobowiązania

Gminna Spółka Komunalna w Lisiej Górze (GSK) nie przestrzegała przepisów w zakresie określania terminu płatności faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, żądając od swoich klientów aby były one opłacane w ciągu 14 dni od dnia ich wystawienia, podczas gdy termin ten powinien być liczony od dnia wysłania faktury lub dostarczenia jej w inny sposób. Zakwestionowane postanowienie nie dawało konsumentom gwarancji otrzymania rachunków przed upływem terminu płatności.

GSK nie wskazała również precyzyjnie sytuacji, w których może wypowiedzieć odbiorcy umowę. Przepisy jednoznacznie określają kiedy może zostać odcięta dostawa wody lub zamknięte przyłącze kanalizacyjne, a co za tym idzie rozwiązana umowa, tj. gdy przyłącze wykonano niezgodnie z prawem, gdy odbiorca nie zapłacił za dwa okresy rozliczeniowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, gdy nielegalnie pobiera wodę, gdy odprowadza ścieki niespełniające wymagań jakościowych lub gdy celowo pominie lub uszkodzi urządzenia pomiarowe.

Gminna Spółka Komunalna w Lisiej Górze zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych postanowień i podpisania ze wszystkimi odbiorcami nowych umów.