Podatnik w zeznaniu rocznym PIT może zdecydować się na przekazanie jednego procenta swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Jak to zrobić i co się stanie, gdy źle obliczymy jego wysokość?

Do otrzymywania 1 proc. uprawnione są Organizacje Pożytku Publicznego. Mogą to być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych jest publikowany na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Aby przekazać 1 procent, podatnik musi znać nazwę organizacji, jej numer KRS (znajduje się na wykazie publikowanym przez MPiPS) oraz wysokość przekazywanej kwoty, która nie może przekroczyć 1 procenta należnego podatku. Jeśli podatnik pomyli się w swoich obliczeniach na konto organizacji pożytku publicznego wpływa zawyżona kwota. Wówczas regulacje zawarte w art. 77c Ordynacji spowodują, że skutki tego błędu obciążą bezpośrednio podatnika, a nie budżet państwa. To podatnik bowiem pokryje z własnych środków różnicę w wyliczeniu 1%.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Kwota podatku przeznaczona do przekazania może wynikać nie tylko z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, ale także z korekty tego zeznania. Musi ona zostać złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Jeśli podatnik rozlicza się na więcej niż na jednym formularzu, może wybrać odpowiednio tyle organizacji.

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której deklaracja przesłana przez pracodawcę zostanie przez podatnika potraktowana jako informacja o zaliczkach za dany rok, a zeznanie złoży sam we wskazanym terminie.

Warto pamiętać, że przekazując 1 proc. podatnik nic nie traci.