Reklama
Są one składane wyłącznie elektronicznie, a ich najnowsze wzory określił minister finansów w rozporządzeniu zmieniającym z 28 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2432). To oznacza , że PIT-4R trzeba złożyć w wersji 11, a PIT-8AR w wersji 10.
Minister określił w rozporządzeniu również nowy wzór formularza PIT-11 (w wersji 27), ale uwaga: będzie miał on zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2021 r. Tak więc w odniesieniu do zeszłorocznych dochodów należy zastosować wersję 26.
Bez zmian pozostał formularz PIT-8C (wersja 10).
PIT-11

Reklama
W informacji PIT-11 podaje się dane o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej). Wykazuje się w niej dochody podatnika oraz pobrane zaliczki i składki, a także informuje się o przychodach zwolnionych z podatku (czyli także o preferencji dla młodych).
Informację tę wystawiają też podmioty, które w ciągu roku wypłaciły podatnikowi świadczenia z innych źródeł, lecz nie były zobowiązane do poboru podatku lub zaliczek od tych należności.
Formularz przekazuje się nie tylko urzędowi, lecz także samemu podatnikowi, ale w tym wypadku jest na to więcej czasu, bo do końca lutego (w 2021 r. – do 1 marca, bo 28 lutego przypada w niedzielę). Podatnikowi można przekazać PIT-11 elektronicznie bądź na papierze.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez płatników pytania o PIT-11 publikuje Krajowa Informacja Skarbowa na swojej stronie internetowej. Wynika z nich, że zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy (np. zasiłek chorobowy) wykazuje się w części E, w wierszu 8. Natomiast zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zleceniodawcę są przychodami z innych źródeł i wykazuje się je w części F, poz. 76–77.
W tym roku szczególne wątpliwości powstały wokół składania PIT-11 za cudzoziemców, którzy nie posiadają polskiego numeru PESEL ani NIP. Pod koniec listopada 2020 r. na stronach MF ukazał się bowiem komunikat, z którego wynikało, że „płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT”.
Ostatecznie jednak ministerstwo odstąpiło od tego stanowiska. W odpowiedzi na pytanie DGP poinformowało, że w tym zakresie nic się nie zmieniło w stosunku do ubiegłego roku. Nadal więc można wpisać ciąg cyfr, który będzie traktowany jako identyfikator podatkowy zagranicznego pracownika. Pisaliśmy o tym w artykule „Pracodawca nadal rozliczy obcokrajowca bez PESEL” (DGP nr 12/2021).
PIT-4R i PIT-8AR
W rocznej deklaracji PIT-4R płatnik wykazuje zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące, m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.
Jak wyjaśniła KIS na swojej stronie internetowej, do liczby podatników nie wlicza pracowników, od których nie pobiera się zaliczki na podatek. Oznacza to też, że jeżeli pracodawca ma samych pracowników poniżej 26. roku życia, których wszystkie przychody były wolne od podatku, to w ogóle nie składa PIT-4R. Nie przesyła więc zerowej deklaracji.
Z kolei płatnicy, którzy skorzystali z tarczy antykryzysowej, tj. z możliwości późniejszej wpłaty pobranych zaliczek, muszą odpowiednio wypełnić część D.2. Powinni zakreślić kwadracik za odpowiedni miesiąc, w którym skorzystali z przesunięcia (marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień). Dzięki tej informacji fiskus nie naliczy odsetek za zwłokę.
Możliwość późniejszej wpłaty zaliczek na PIT uwzględniono również w formularzu PIT-8AR. Składają go płatnicy, którzy pobrali podatek od określonych przychodów opodatkowanych ryczałtowo. W związku z tym odpowiednie informacje trzeba będzie zakreślić w części D „Informacje dodatkowe” – analogicznie jak w formularzu PIT-4R.
PIT-8C
W informacji PIT-8C wskazuje się tylko niektóre dochody z kapitałów pieniężnych, tj. z odpłatnego zbycia i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, a także z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek i objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Informację tę, tak samo jak PIT-11, przekazuje się też podatnikowi do końca lutego.
Kto skorzystał z tarczy antykryzysowej, tj. z możliwości późniejszej wpłaty pobranych zaliczek, musi zaznaczyć to w PIT-4R i PIT-8AR
Są już wzory CIT-ISN i PIT-ISN
Minister finansów określił wzory informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej.
Zostały one określone w dwóch rozporządzeniach z 27 stycznia br. w tej sprawie. Jedno dotyczy zaliczek na CIT, drugie zaliczek na PIT. (Dz.U. poz. 172 i poz. 173).
Oba rozporządzenia weszły w życie 28 stycznia 2021 r., a określone w nich wzory (CIT-ISN i PIT-ISN) stosuje się do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 r.
Ma to związek z nowelizacją z 28 listopada 2020 r. obu ustaw o podatku dochodowym (Dz.U. poz. 2123). Wprowadziła ona nową instytucję prawną – spółkę nieruchomościową. Chodzi o podmioty, których ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości (lub prawa do nich) położone na terytorium Polski, o wartości ponad 10 mln zł (art. 5a pkt 49 ustawy PIT lub 4a ust. 35 ustawy o CIT).
Jeden z obowiązków spoczywających na spółce nieruchomościowej dotyczy poboru i wpłacenia 19-proc. podatku u źródła w sytuacji, gdy nierezydent sprzedaje udziały (akcje) tych spółek, dające co najmniej 5 proc. praw głosu.
Informację o wpłaconej zaliczce (CIT-ISN i PIT-ISN) spółka nieruchomościowa przekazuje podatnikowi do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym u tego podatnika powstał dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej.