Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak dokonać odliczeń od dochodów w zeznaniu PIT.
Podatnik poniósł stratę związaną ze zbyciem jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czy może odliczyć ją od dochodów osiągniętych z innych funduszy inwestycyjnych?
Od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Brak możliwości odliczenia strat wynika z tego, że dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem, który ze swej istoty jest pobierany od każdej konkretnej wypłaty, niezależnie od ewentualnych aktualnych czy wcześniejszych strat podatkowych z tego źródła przychodów. Ponieważ zryczałtowany podatek jest pobierany przez płatnika, podatnik nie składa zeznania podatkowego i nie ma też możliwości odliczania poniesionej straty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 30a ust. 1 pkt 5 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
W latach 2011–2012 przedsiębiorstwo nadpłaciło wynagrodzenie pracownikowi, które następnie zostało przez niego zwrócone w 2013 r. W tym czasie jednak podatnika nie łączył już ze spółką stosunek pracy. W jaki sposób i w jakiej wartości odliczyć ten zwrot?
Z uwagi na to, że podatnik jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie uwzględniającej pobraną zaliczkę, ma prawo odliczyć tę kwotę od dochodu. Jeśli zwróci nienależnie pobrane świadczenia w czasie, gdy nie łączy go już z płatnikiem stosunek pracy, może odliczyć tę kwotę od dochodu w zeznaniu podatkowym. Wykaże ją w załączniku PIT/O.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
W 2013 r. podatnik dokonał dwóch darowizn: na cele kultu religijnego i na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego – na ochronę środowiska. Czy obie może odliczyć od dochodu?
Tak, z tym że łącznie nie może odliczyć więcej niż do kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów