W przypadku uzyskania przez małoletnie dziecko dochodów z pracy zarobkowej podjętej podczas wakacji rodzice powinni pamiętać o ich właściwym rozliczeniu. Tego rodzaju dochodów nie należy jednak doliczać do własnych zarobków, lecz wykazać w oddzielnym zeznaniu podatkowym składanym przez rodziców w imieniu dziecka.
Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP, tłumaczy, że zgodnie z art. 7 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski, dolicza się do dochodów rodziców (chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci). Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków.
– Rodzic ma obowiązek doliczyć do swoich dochodów w zeznaniu PIT-36 jedynie te dochody małoletniego dziecka, które nie pochodzą ze świadczonej przez dziecko pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku – wyjaśnia Lech Janicki.
Dochody dziecka z pracy należy rozumieć szeroko. – Będzie to zatem nie tylko pensja wypłacana na podstawie stosunku pracy, ale także wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych, np. zlecenia czy o dzieło, a także staży czy praktyk uczniowskich – wymienia ekspert ECDDP.
Jeżeli więc małoletnie dziecko uzyskało dochody podczas wakacyjnej pracy, to zgodnie z art. 7 ustawy o PIT nie podlegają one doliczeniu do dochodów rodzica. – Rodzice powinni je wykazać w zeznaniu PIT-37, w którym figurować będą dane dziecka, a które będzie podpisane przez nich – instruuje Lech Janicki.
Natomiast pełnoletnie dzieci zawsze rozliczają się samodzielnie. Zatem dziecko, które ukończyło 18 lat, powinno złożyć we własnym imieniu PIT-37, w którym wykaże dochody z wakacyjnej pracy. Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego dotyczy także sytuacji, gdy uzyskany dochód nie przekroczył w 2011 r. kwoty wolnej od podatku, tj. 3091 zł. Na podstawie złożonego zeznania urząd skarbowy zwróci dziecku pobraną w trakcie roku zaliczkę na PIT.
Warto pamiętać, że obowiązek złożenia zeznania jest wyłączony w przypadku, gdy dziecko uzyskało dochód z umowy-zlecenia lub umowy o dzieło w wysokości nieprzekraczającej 200 zł. Od takiego dochodu zleceniodawca potrąca zryczałtowany PIT w wysokości 18 proc.