Inwestorzy, którzy w 2011 roku nie sprzedali żadnych akcji czy obligacji na giełdzie, nie muszą składać rocznego zeznania PIT-38. Tak też będzie, jeśli tylko zmienili biuro maklerskie, które obsługuje ich rachunek inwestycyjny.

Jak mówi Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń DIBRE, w przypadku transferu papierów wartościowych, np. akcji między biurami maklerskimi nie jest wystawiana informacja PIT-8C. Taka operacja nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. W takim przypadku nie powstaje bowiem przychód do opodatkowania.

W takiej sytuacji podatnik otrzyma od nowego biura maklerskiego jedynie informacje o datach i cenach nabycia papierów wartościowych z poprzedniego biura. Dopiero w momencie sprzedaży przetransferowanych papierów wartościowych z nowego rachunku maklerskiego ta historyczna informacja o cenach nabycia będzie podstawą do wystawienia podatnikowi informacji PIT-8C.

Jeśli więc sprzedaż nie nastąpiła w 2011 roku, ale już w 2012 roku, to klientowi biuro maklerskie nie wystawia PIT-8C, a on sam nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.

Hanna Pobudkiewicz zwraca uwagę, że edukacja inwestorów postępuje z roku na rok i pytań kierowanych do biur dotyczących wątpliwości samego druku PIT-8C czy rozliczenia podatkowego jest coraz mniej.

Trzeba pamiętać, że formularz PIT-8C, który jest podstawą rozliczenia przychodów otrzymanych z giełdy papierów wartościowych, jest wystawiany, gdy w danym roku kalendarzowym inwestor zrealizuje przynajmniej jedną sprzedaż. Biura maklerskie wystawiają tę informację, zarówno gdy podatnik osiągnie dochód z transakcji, jak i poniesie stratę, a także gdy różnica między przychodem a kosztem uzyskania przychodów wynosi zero. W tych dwóch przypadkach istnieje również obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-38 (z wykazanym dochodem lub poniesioną stratą).

Do 30 kwietnia 2012 r. zeznanie roczne PIT-38 muszą złożyć ci podatnicy, którzy sprzedali akcji, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub też dokonali zbycia instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji) czy zrealizowali prawa wynikające z tych instrumentów.