Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego w PIT nie należy mylić z odliczeniem darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych.
Podatnik w rocznym PIT może odliczyć darowizny przekazane na cele, kultu religijnego np. zakup witraży czy remont kościoła. Taki odpis (łącznie z innymi darowiznami tj. na cele krwiodawstwa oraz pożytku publicznego) nie może przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika.
Odliczeniu od dochodu – na podstawie ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów – podlegają też darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych. Przepisy normujące kwestię darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361). Tym samym osoby fizyczne przekazujące takie darowizny mogą odliczać je w pełnej wysokości.

14 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Bez względu na to, czy darowizna objęta jest limitem, czy nie, musi być właściwie przekazana i udokumentowana. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z odliczenia obu rodzajów darowizn jest udokumentowanie ich wysokości dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Zatem wpłata musi być przelana na konto. W przypadku darowizny innej niż pieniężna wymagany jest dokument, z którego wynika wartość darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Ponadto z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów wynika, że odliczenie darowizny uwarunkowane jest pokwitowaniem odbioru przez obdarowanego, sprawozdaniem o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie 2 lat od otrzymania darowizny.