Organizacja pożytku publicznego, która zbyt późno powiadomi fiskusa o swoim rachunku bankowym, nie dostanie pieniędzy, które chcieli przekazać jej podatnicy – wynika z wczorajszego wyroku NSA.
Chodziło o fundację, która liczyła na środki z 1 proc. PIT zadeklarowanego przez podatników w zeznaniach rocznych składanych za 2011 r. Nie dostała jednak tych pieniędzy. Nie poinformowała bowiem naczelnika urzędu skarbowego o numerze swojego rachunku bankowego. Taki wymóg nakłada na nią art. 27a ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Fundacja miała na to czas do końca stycznia 2012 r. Obecnie termin ten jest dłuższy – do końca czerwca.
Fundacja poinformowała o numerze swojego konta dopiero we wrześniu. Sądziła, że mimo opóźnienia powinna dostać pieniądze, które chcieli przekazać jej podatnicy. Wskazywała, że spełnia wszystkie warunki przewidziane w art. 45c ustawy o PIT: ma status organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz figuruje w wykazie tych organizacji prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie jest to minister rodziny, pracy i polityki społecznej).
Naczelnik urzędu nadal jednak odmawiał przekazania jej 1 proc. PIT. Zwrócił uwagę na art. 45c ust. 6 ustawy o PIT. Wprost wynika z niego zakaz przekazywania pieniędzy organizacjom, które nie poinformują fiskusa o numerze rachunku bankowego.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Nie miał wątpliwości, że w interesie OPP jest dotrzymanie ustawowych terminów do zgłoszenia numeru swojego rachunku bankowego.
W skardze kasacyjnej fundacja zwróciła uwagę, że naczelnik US znał z urzędu numer jej konta, a więc ponowne poinformowanie o nim nie było niezbędne. Zarzucała też sądowi i fiskusowi, że ich wykładnia przeczy idei przepisów o przekazywaniu przez podatników 1 proc. PIT na OPP. Argumentowała, że celem tych przepisów nie było pozbawianie pieniędzy organizacji, które nie dotrzymały w terminie zwykłych formalności.
Nie przekonało to jednak Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędzia Tomasz Kolanowski wyjaśnił, że najistotniejsze jest literalne (językowe) brzmienie przepisu, a nie to, jak należy interpretować jego cel. Z ustaw o OPP i o PIT wprost wynika, że organizacja, która nie zgłosi w terminie rachunku bankowego, nie powinna otrzymać pieniędzy z 1 proc. PIT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2633/15.