Wejdą w życie w tygodniu (31 lipca – 6 sierpnia 2023 r.).

1 sierpnia 2023 r.

Wysokość stawki opłaty

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 lipca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024 (Dz.U. z 17 lipca 2023 r. poz. 1361).

Omówienie: Wysokość stawki opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego (nazywanego dalej „numerem EIPA”), uznanie kodu nadanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którym Polska nawiązała współpracę w zakresie wzajemnego uznawania kodów oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym, wynosi miesięcznie:

  • 10 zł – w przypadku opłaty pobieranej od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru;
  • 50 zł – w przypadku opłaty pobieranej od dostawcy usługi ładowania.

Opłata jest wnoszona najpóźniej do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym nadano numer EIPA, uznano kod lub utrzymywano numer EIPA albo kod w systemie teleinformatycznym.

2 sierpnia 2023 r.

Przeprowadzanie egzaminu komorniczego

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz.U. z 18 lipca 2023 r. poz. 1363)

Omówienie: Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu komorniczego.

Zgodnie z nowymi regulacjami, uprawnienie to przysługuje zdającej karmiącej dziecko piersią, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu komorniczego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią.

Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, przysługuje wyżej wymienione uprawnienie, jeżeli złoży wniosek o przyznanie go oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminu komorniczego. W przypadku spełnienia przez zdającą powyższych warunków przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje jej niezwłocznie informację o przysługującym uprawnieniu. O przysługującym zdającej uprawnieniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również ministra sprawiedliwości.

Wystawianie recept

Rozporządzenie ministra zdrowia z 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 18 lipca 2023 r. poz. 1368).

Omówienie: Recepta na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 jest wystawiana po uprzednim dokonaniu przez osobę wystawiającą receptę weryfikacji za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub po zebraniu wywiadu od pacjenta, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii.

3 sierpnia 2023 r.

Współpraca w sprawach karnych

Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o wykonaniu umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych (Dz.U. z 2 maja 2023 r. poz. 839).

Omówienie: Ustawa przewiduje m.in., że w zakresie współpracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stosuje się:

  • przepisy umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony;
  • odpowiednio przepisy mające zastosowanie w stosunkach z państwami członkowskimi Unii Europejskiej – w zakresie nieuregulowanym w wyżej wymienionym unormowaniu.

5 sierpnia 2023 r.

Licencja detektywa

Rozporządzenieministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz.U. z 5 lipca 2023 r. poz. 1275).

Omówienie: Zmienił się załącznik do rozporządzenia zawierający wzór licencji detektywa.