Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, usuwając m.in. przepisy umożliwiające komornikom sądowym dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem urzędu skarbowego, a także udostępnianie administracji skarbowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych, dotyczących zgromadzonych składek.

Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja wydłuża m.in. zwolnienie od akcyzy dla samochodów hybrydowych zasilanych energią pochodzącą z zewnątrz do roku 2029 r. Wyłącza także do 30 czerwca 2023 r. z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędów silników.

Proponowane przez Senat poprawki, zakładają usunięcie przepisów umożliwiających komornikom sądowym - po automatycznej weryfikacji tożsamości komorników za pośrednictwem list i wykazów prowadzonych w formie elektronicznej przez Krajową Radę Komorniczą (KRK) - dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem urzędu skarbowego. Usunięto także przepis, zgodnie z którym organy administracji skarbowej miałyby prawo do uzyskania informacji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat składek, zgromadzonych na koncie płatnika i zaległości w opłacaniu.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, wprowadzane nowelizacją:

  • wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm3 (dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r.);
  • wydłużenie możliwości prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej - do 31 stycznia 2024 r. (rozwiązanie to ma zapewnić podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej);
  • wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich;
  • uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży;
  • rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tę energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego, czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą czy też nie (wprowadzenie sposobu ewidencjonowania produkcji energii z OZE w przypadku braku urządzeń pomiarowych);
  • wyłączenie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) o jednostki samorządu terytorialnego, produkujących energię z OZE w różnych jej jednostkach organizacyjnych z zastosowaniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych.

Wprowadzane nowelą zmiany w Ordynacji podatkowej zakładają:

  • określenie terminu, w którym jest wnoszona opłata główna z tytułu zawarcia porozumienia inwestycyjnego - 30 dni od dnia zawarcia porozumienia inwestycyjnego;
  • ułatwienia przy dokonywaniu płatności w e-Urzędzie Skarbowym z użyciem innych niż polecenie przelewu instrumentów płatniczych (np. w oparciu o kody autoryzujące); nowelizacja wprowadza obowiązek oświadczania przez podatnika przed dokonaniem płatności, że środki na zapłatę podatku pochodzą z rachunku tego podatnika; organ podatkowy będzie zwolniony z obowiązku weryfikacji każdej płatności, ale taka weryfikacja ciągle będzie możliwa; 
  • możliwość zapłaty podatku w inny sposób bezgotówkowy niż polecenie przelewu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą:

umożliwienia wykorzystania serwisu e-Urząd Skarbowy na potrzeby doręczania postanowień o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT albo decyzji o odmowie dla tzw. podatników bezgotówkowych;

wydłużenie o rok do dnia 31 grudnia 2023 r. możliwości wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

Nowela zakłada także przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, który kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

(ISBnews)